Παϊσίου Αικατερίνη

Παϊσίου Αικατερίνη

Eιδικός σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης στο Κέντρο Κλιματικής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος
Γρυπάρειο Μέγαρο, 5ος όροφος, γραφείο 518

Η Κατερίνα Παϊσίου είναι ειδικός σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης στο Κέντρο Κλιματικής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος. Ασχολείται με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του σχεδίου δράσης της Τράπεζας για το κλίμα και τη βιωσιμότητα, συμμετέχοντας σε έργα που αφορούν στην τραπεζική εποπτεία, στη νομισματική πολιτική, στις επενδύσεις και στην έρευνα.

Πριν από αυτόν τον ρόλο, κατείχε διαφορετικούς ρόλους σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς του χρηματοπιστωτικό τομέα, σχετικά με το σχεδιασμό τραπεζικής νομοθεσίας, τον έλεγχο και την εποπτεία των τραπεζών, την εφαρμογή των IFRS από τις τράπεζες και τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με θέματα βιωσιμότητας.

Κάτοχος MBA από το HEC School of Management στο Παρίσι και από το London Business School. Fellow member του ACCA και κάτοχος του Sustainability Climate Risk certificate του GARP. Ενεργό μέλος ομάδων εμπειρογνωμόνων από κεντρικές τράπεζες και εποπτικές αρχές για τον σχεδιασμό του θεσμικού και αναλυτικού πλαισίου για τους κινδύνους βιωσιμότητας για τις τράπεζες της ΕΕ.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια