Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας

executive-programs-nea-real eastate-main-image.jpg
17 Ιουλίου 2023

Exectutive Education ΕΚΠΑΠρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας

Σκοπός του προγράμματος “Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας” είναι η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σύνταξης ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν εκτενώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ακινήτων, θα εξεταστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία ενός ακινήτου και θα προσδιοριστούν οι διακριτοί ρόλοι των εμπλεκόμενων,στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, επαγγελματιών.

Επιπλέον, θα συζητηθεί ο ρόλος του κτηματολογίου και τα οφέλη που έχει φέρει στην αγορά ακινήτων και θα αναλυθούν τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και τη νομιμοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μία σωστά δομημένη αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που συναντώνται σε αυτή.
Τέλος, θα γίνει αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, εξετάζοντας τα κριτήρια που πιστοποιούν την αξία ενός ακινήτου καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια