Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων

Managing Conflict and Negotiations

Έναρξη προγράμματος: 13 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 9 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
22.04.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.40

Δίδακτρα:

390€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων» αποσκοπεί στην παροχή ολοκληρωμένων γνώσεων και πρακτικών δεξιοτήτων σε θέματα διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων.

Οι οκτώ ενότητες του προγράμματος καλύπτουν όλες τις πτυχές της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, από το στάδιο του σχεδιασμού και της προετοιμασίας έως την επιτυχή επίλυση των διαφορών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Στις ενότητες αυτές παρουσιάζονται επίκαιρα στοιχεία και πορίσματα της επιστήμης, όπως αυτά καταγράφονται στη σύγχρονη διεθνή βιβλιογραφία αλλά και στο ερευνητικό έργο του εισηγητή.

Έτσι, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αποκτήσουν μια βαθιά κατανόηση του αντικειμένου, συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της διαπραγμάτευσης, του σχεδιασμού και της προετοιμασίας, των βασικών τακτικών και αντιμέτρων και της διαχείρισης δύσκολων συζητήσεων. Επιπλέον, θα εξοικειωθούν με ζητήματα που σχετίζονται με τις συγκρούσεις στο χώρο εργασίας, όπως οι πηγές των συγκρούσεων, οι συνέπειες, η διαχείριση ομαδικών συγκρούσεων, η διαχείριση δύσκολων συζητήσεων, και η επίλυση διαφορών σε εικονικά περιβάλλοντα.

Στο τέλος αυτού του προγράμματος, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι εφοδιασμένοι/ες με τις δεξιότητες και την αυτοπεποίθηση που απαιτούνται για την επιτυχή διαπραγμάτευση και επίλυση συγκρούσεων σε διάφορα πλαίσια και καταστάσεις. Η πρακτική προσέγγιση αυτού του προγράμματος εκπαίδευσης θα δώσει στους/στις συμμετέχοντες/ουσες την ευκαιρία να εφαρμόσουν τις έννοιες που έμαθαν σε πραγματικά σενάρια, ενισχύοντας περαιτέρω την ικανότητά τους να διαπραγματεύονται αποτελεσματικά στην επαγγελματική τους ζωή.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και επαγγελματίες που επιθυμούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στις διαπραγματεύσεις και την επίλυση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο. Επιπλέον, το πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα που εργάζονται σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα, διαχειρίζονται εικονικές ομάδες, ή εργάζονται εξ αποστάσεως.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Αναλύει τη διαδικασία έναρξης μιας διαπραγμάτευσης και υποστηρίζει τη σημασία της προετοιμασίας και του σχεδιασμού.
 2. Προσδιορίζει και αναλύει τους παράγοντες που επιδρούν στην ικανοποίηση διαπραγματευτικών αιτημάτων.
 3. Διαπιστώνει τα συνήθη σφάλματα σε μια διαπραγμάτευση αλλά και στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας διαπραγματευτικής στρατηγικής.
 4. Ταυτοποιεί και εφαρμόζει βασικές τακτικές και αντίμετρα για την επίτευξη του διαπραγματευτικού στόχου.
 5. Αναγνωρίζει και ερμηνεύει τις πηγές σύγκρουσης, τις συνέπειες της σύγκρουσης και τις μεθόδους διαχείρισής της.
 6. Περιγράφει τη μεθοδολογία για τη διαχείριση δύσκολων συζητήσεων στο χώρο εργασίας και τη διαπραγμάτευση με ομάδες.
 7. Προσμετρά τον αντίκτυπο της διαφορετικής κουλτούρας στις διαπραγματεύσεις και τις στρατηγικές για επιτυχείς διαπολιτισμικές διαπραγματεύσεις.
 8. Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις των εικονικών διαπραγματεύσεων και παρουσιάζει αποτελεσματικές στρατηγικές επίλυσης διαφορών σε εικονικά περιβάλλοντα.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες

1. Εκκινώντας τη διαπραγμάτευση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Η έννοια της διαπραγμάτευσης και η σχέση της με τη διαχείριση συγκρούσεων
2. Η διαδικασία διαπραγμάτευσης και τα βασικά της στοιχεία
3. Εμπόδια στην εκκίνηση μιας διαπραγμάτευσης
4. Παράγοντες επιτυχίας ενός διαπραγματευτικού αιτήματος
5. Πρακτικές συμβουλές για την αποδοχή ενός αιτήματος κατά τη φάση της προετοιμασίας, τοποθέτησης, και παράδοσης
6. Μεθοδολογία ανάλυσης των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή του αρχικού αιτήματος σε μια διαπραγμάτευση
7. Εφαρμογή της μεθοδολογίας σε μια διαπραγμάτευση μισθολογικού ενδιαφέροντος

2. Διαπραγματευτικός σχεδιασμός και προετοιμασία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Η αξία του σχεδιασμού και η διαφορά από το σχέδιο
2. Λόγοι που οδηγούν σε (επανα)διαπραγμάτευση
3. Διαπραγματευόμενα μέρη και συνήθη ζητήματα σε μια διαπραγμάτευση
4. Παράγοντες που συνθέτουν τη διαπραγματευτική δύναμη
5. Συχνά σφάλματα στις διαπραγματεύσεις
6. Αρχές διερευνητικής διαπραγμάτευσης
7. Η διαδικασία μιας διαπραγμάτευσης και η διαχείριση κάθε σταδίου
8. Σημαντικές ερωτήσεις για την αποτελεσματική προετοιμασία στις διαπραγματεύσεις
9. Χαρακτηριστικά μιας επιτυχημένης διαπραγμάτευσης

3. Βασικές διαπραγματευτικές τακτικές και αντίμετρα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Τακτικές για τη δημιουργίας αξίας
2. Τακτικές για τη διεκδίκηση αξίας
3. Βασικές διαπραγματευτικές τακτικές
4. Μηχανισμός λειτουργίας κάθε τακτικής
5. Αντίμετρα στη χρήση μιας διαπραγματευτικής τακτικής
6. Σύνθεση τακτικών για τη δημιουργία στρατηγικής

4. Πηγές συγκρούσεων, συνέπειες και τρόποι διαχείρισης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Ορισμός της έννοιας της σύγκρουσης
2. Τύποι συγκρούσεων
3. Προσδιορισμός των πηγών σύγκρουσης στον εργασιακό χώρο
4. Κατανόηση των συνεπειών των συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο
5. Αξιολόγηση και επιλογή του καταλληλότερου στυλ διαχείρισης συγκρούσεων
6. Συνθήκες που επηρεάζουν την επιλογή του τρόπου διαχείρισης μιας σύγκρουσης
7. Στρατηγική στη διαχείριση των συγκρούσεων

5. Διαχείριση δύσκολων εργασιακών συζητήσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Διαχείριση των συναισθημάτων κατά τη διάρκεια δύσκολων συζητήσεων
2. Οικοδόμηση και διατήρηση αποτελεσματικών σχέσεων κατά τη διάρκεια δύσκολων συζητήσεων
3. Τρόποι διατήρησης θετικής ατμόσφαιρας κατά τη διάρκεια δύσκολων συζητήσεων
4. Πλάνο για την αποτελεσματική προετοιμασία δύσκολων συζητήσεων
5. Κατανόηση του ρόλου της επικοινωνίας στη διαδικασία διαπραγμάτευσης
6. Αποτελεσματικές τεχνικές επικοινωνίας για τη διαχείριση δύσκολων συζητήσεων

6. Διαχείριση ομαδικών συγκρούσεων και δημιουργία συμμαχιών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Χαρακτηριστικά ομαδικής σύγκρουσης
2. Η έννοια της αγελαίας συμπεριφοράς και τρόποι αποφυγής
3. Τεχνικές δημιουργίας εμπιστοσύνης σε μια ομάδα
4. Τύποι συμμάχων
5. Ενέργειες για τη δημιουργία νέων συμμάχων
6. Λόγοι απόρριψης υποστήριξης σε μια ομαδική σύγκρουση
7. Υπολογισμός υποστηρίξεων και αντιδράσεων
8. Επίτευξη πολιτικής υποστήριξης

7. Διαπραγμάτευση σε διαπολιτισμικό περιβάλλον

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Διαπραγματευτικές προσεγγίσεις σε διάφορα πολιτισμικά περιβάλλοντα
2. Μεταβλητές επιτυχίας σε μια διαπολιτισμική διαπραγμάτευση
3. Λήψη αποφάσεων σε ένα διαπολιτισμικό περιβάλλον
4. Επικοινωνία σε μια διαπραγμάτευση μεταξύ ατόμων από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα
5. Προτεραιότητες σε μια συμφωνία ανάλογα με το πολιτισμικό περιβάλλον
6. Οκτώ στρατηγικές για την διαχείριση διαπολιτισμικών διαπραγματεύσεων
7. Πρακτικές συμβουλές για επιτυχία σε μια διαπολιτισμική διαπραγμάτευση

8. Επίλυση διαφωνιών & διαπραγματεύσεις σε εικονικά περιβάλλοντα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στην επίλυση διαφορών και στις διαπραγματεύσεις
2. Διαφορές και ομοιότητες ανάμεσα στην εικονική και δια ζώσης επικοινωνία
3. Αντιμετώπιση των προκλήσεων των εικονικών διαπραγματεύσεων
4. Διαχείριση των συναισθημάτων και διατήρηση θετικής ατμόσφαιρας στις εικονικές διαπραγματεύσεις
5. Αποτελεσματικές στρατηγικές επικοινωνίας για εικονικές διαπραγματεύσεις

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Program στη «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 390€. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Διαπραγματεύσεις και Διαχείριση Συγκρούσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 20 Μαΐου 2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
9 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
13 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

390€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια