Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων

Tools of Business Administration

Έναρξη προγράμματος: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούνιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
26.08.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

3 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

9.60

Δίδακτρα:

400€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών σε εργαλεία διοίκησης που συμβάλλουν στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο λειτουργίας μιας επιχείρησης.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα επιδιώκει να εφοδιάσει τους/τις εκπαιδευόμενους/-ες με τις απαραίτητες γνώσεις αξιολόγησης επενδύσεων, ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, επιχειρηματικής αναλυτικής και στατιστικής, καθώς και με τις τεχνικές κοστολόγησης προϊόντων.

Παράλληλα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα είναι σε θέση να εκπονήσουν ένα επιχειρηματικό σχέδιο (business plan) βάσει συγκεκριμένων διαδικασιών, αναλύοντας το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους σε ό,τι έχει να κάνει με δεξιότητες και γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education «Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Ταξινομεί δεδομένα με τη βοήθεια εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής.
 2. Εφαρμόζει εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και εξηγεί τη χρησιμότητα καθενός από αυτά.
 3. Πραγματοποιεί ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας για να θέσει τις βάσεις που θα του επιτρέψουν να βαθμολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης.
 4. Εξηγεί τη χρησιμότητα της επιχειρηματικής στατιστικής και χρησιμοποιεί βασικά εργαλεία επιχειρηματικής στατιστικής βάσει συγκεκριμένων υποθέσεων.
 5. Εξηγεί τί δείχνουν τα γραφήματα Trellis και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης ανάλογα την περίπτωση (π.χ. στο μάρκετινγκ, στην πώληση προϊόντων, στις διαδικτυακές αγορές).
 6. Χειρίζεται το Microsoft Excel για την εκτίμηση βασικών στατιστικών μεγεθών.
 7. Υπολογίζει τις χρηματοροές από την ανάληψη ενός επενδυτικού σχεδίου και συμπεραίνει αν πρέπει αυτό το σχέδιο να υλοποιηθεί μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων εργαλείων ανάλυσης.
 8. Αξιοποιεί τις διαθέσιμες πληροφορίες και βάσει εκτιμήσεων προϋπολογίζει τα βασικά στοιχεία που απασχολούν τη διοίκηση μιας επιχείρησης.
 9. Επισημαίνει όλα εκείνα τα σημεία που πρέπει να ληφθούν υπόψη και να αναλυθούν κατά τη διαδικασία εκπόνησης ενός επιχειρηματικού σχεδίου.
 10. Συντάσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο βάσει συγκεκριμένων παραδοχών και διαδικασιών.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 3 μήνες

1. Επιχειρηματική αναλυτική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Βασικά εργαλεία για την απεικόνιση δεδομένων
2. Μετασχηματισμοί δεδομένων και γραφήματα Trellis
3. Χωρικά γραφήματα
4. Γραφήματα χρονοσειράς
5. Γραφήματα για κατηγορικά δεδομένα
6. Γραφήματα για δεδομένα πίνακα

2. Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Ανάλυση με τη χρήση αριθμοδεικτών
2. Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας
3. Ανάλυση αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων

3. Αξιολόγηση Επενδύσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Ταμειακές ροές μιας επένδυσης
2. Κόστος κεφαλαίου – Κίνδυνος μιας επένδυσης
3. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων
4. Ανάλυση ευαισθησίας

4. Επιχειρηματική στατιστική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Εισαγωγή στη στατιστική για επιχειρήσεις
2. Συλλογή δεδομένων
3. Περιγραφική στατιστική στο Excel
4. Εκτιμητική στο Excel
5. Προβλέψεις και ανάλυση παλινδρόμησης στο Excel

5. Κοστολόγηση και Προϋπολογισμοί

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Κατηγορίες κόστους
2. Συντελεστής καταλογισμού ΓΒΕ
3. Προσδιορισμός κόστους προϊόντος
4. Προϋπολογισμοί

6. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Στόχοι, σκοπός και βασικές αρχές εκπόνησης επιχειρηματικού σχεδίου
2. Λάθη κατά την εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου
3. Η δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου
4. Σύνταξη επιχειρηματικού σχεδίου: Μελέτη περίπτωσης

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 12 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 3 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 9,60 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 400 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Εργαλεία Διοίκησης Επιχειρήσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
12 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
16 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

400€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια