Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων

Employer Branding and Talent Acquisition

Έναρξη προγράμματος: 20 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 16 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
29.04.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.20

Δίδακτρα:

200€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων» αποσκοπεί στην εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και στην εφαρμογή στρατηγικών προώθησης της εταιρικής εικόνας για τη δημιουργία ισχυρής εταιρικής ταυτότητας και φήμης και την προσέλκυση ταλέντων.

Το πρόγραμμα προσφέρει γνώση δύο επιστημονικών πεδίων, του Μάρκετινγκ και της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, με άμεση εφαρμογή στο χώρο εργασίας των εκπαιδευομένων.

Ειδικότερα, εξετάζει σύγχρονα εργαλεία και πρακτικές προώθησης υπηρεσιών, ανάπτυξης της εταιρικής εικόνας και προσέλκυσης υποψηφίων ταλέντων και εμβαθύνει στην επίλυση πρακτικών ζητημάτων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονοι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, τα οποία επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις ικανότητες και δεξιότητές τους στην εταιρική επικοινωνία, την ανάπτυξη και την προώθηση της εταιρικής φήμης καθώς και να συστηματοποιήσουν και εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους στην προσέλκυση ταλαντούχων υποψηφίων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education «Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί βασικές έννοιες της εταιρικής εικόνας, της εταιρικής ταυτότητας και της εταιρικής φήμης.
 2. Αναλύει τις στρατηγικές μάρκετινγκ οι οποίες ενισχύουν το σχεδιασμό, την εκπόνηση και την υλοποίηση προγραμμάτων επικοινωνίας που προάγουν την εταιρική εικόνα και την εταιρική φήμη.
 3. Εξηγεί το ρόλο της διαφήμισης και των δημοσίων σχέσεων, καθώς και το ρόλο της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για τη δημιουργία ισχυρής εταιρικής εικόνας και ισχυρής ταυτότητας.
 4. Παρουσιάζει το ρόλο και τις βασικές λειτουργίες της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού στους σύγχρονους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις.
 5. Επισημαίνει τις βασικές προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή των διαδικασιών της προσέλκυσης ταλέντων.
 6. Περιγράφει τη διαδικασία της προσέλκυσης ταλέντων εσωτερικά και εξωτερικά του οργανισμού και αναφέρει σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους προσέλκυσης ταλέντων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας

1. Εταιρική Εικόνα και Εταιρική Ταυτότητα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Βασικές έννοιες εταιρικής εικόνας και εταιρικής ταυτότητας
2. Σύνδεση της εταιρικής εικόνας με την εταιρική φήμη
3. Ρόλος της εταιρικής κουλτούρας
4. Στρατηγική χρήση της εταιρικής φήμης

2. Ανάπτυξη και Προώθηση Εταιρικής Εικόνας και διατήρησης Εταιρικής Φήμης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Εργαλεία εταιρικής επικοινωνίας
2. Διατήρηση εταιρικής φήμης
3. Εταιρικό εμπορικό σήμα (brands) και εταιρική εικόνα
4. Ο ρόλος των υπαλλήλων – Σύνδεση υπαλλήλων με τη φήμη εταιρίας

3. Ο ρόλος και η λειτουργία της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Αποσαφήνιση βασικών εννοιών και βασικές λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Οργάνωση αρμοδιοτήτων τμήματος Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
3. Σύγχρονες πρακτικές Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού

4. Διοικητικές Πρακτικές Προσέλκυσης Ταλέντων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Προ-απαιτούμενες πρακτικές της προσέλκυσης ταλέντων
2. Διοικητικές πρακτικές προσέλκυσης ταλέντων
3. Σύγχρονες τάσεις στην προσέλκυση ταλέντων

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Eπρόγραμμα Executive Education «Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3.20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 200 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Executive Program στη «Εταιρική Φήμη και Προσέλκυση Ταλέντων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 16 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
16 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
20 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

200€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια