Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Applied Business Administration

Έναρξη προγράμματος: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούνιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
26.08.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

3 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

9.60

Δίδακτρα:

450€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων» αποσκοπεί στην παροχή εφαρμοσμένων γνώσεων αλλά και στην απόκτηση δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των σημαντικότερων θεμάτων που αντιμετωπίζει σήμερα μια επιχείρηση. Επιπλέον, σκοπός τους συγκεκριμένου προγράμματος Executive Education αποτελεί η ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων με απώτερο στόχο την αποτελεσματική λειτουργία μιας επιχείρησης ως αποτέλεσμα της λήψης αποφάσεων των στελεχών της.

Κύρια επιδίωξη του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες/ουσες με τις απαραίτητες γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοίκησης έργου, λογιστικής και χρηματοοικονομικής που είναι απαραίτητες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα οικονομικά ζητήματα μιας επιχείρησης, καθώς και με τις δεξιότητες διαχείρισης και ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού.

Το πρόγραμμα επιδιώκει, παράλληλα, την παροχή κατάρτισης στους συμμετέχοντες/ουσες ώστε να είναι σε θέση αναλύοντας το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης να λαμβάνουν αποφάσεις ανταγωνιστικής στρατηγικής.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους σε ό,τι έχει να κάνει με δεξιότητες και γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το πρόγραμμα Executive Education «Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατανοεί τις βασικές αρχές και έννοιες που συνδέονται με το μάνατζμεντ και τις κύριες διαστάσεις που το συνθέτουν.
 2. Αναγνωρίζει και αναλύει όλα τα στάδια ανάπτυξης της στρατηγικής μιας επιχείρησης, από τη διαμόρφωση μέχρι την υλοποίηση και αξιολόγησή της.
 3. Αντιλαμβάνεται το μάνατζμεντ ως το άθροισμα των ακόλουθων τεσσάρων λειτουργιών: προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία και έλεγχος.
 4. Παρουσιάζει τις βασικές αρχές της σύγχρονης διαχείρισης έργων και εξηγεί πως συνδέεται η στρατηγική της επιχείρησης με την επιτυχή εκτέλεση έργων.
 5. Σχεδιάζει αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού.
 6. Αναλύει και διαμορφώνει την στρατηγική επιχειρήσεων και οργανισμών εφαρμόζοντας εργαλεία όπως το VRIO.
 7. Αξιοποιεί τα συμπεράσματα μιας έρευνας αγοράς σχετικά με την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή προκειμένου να αναδιαμορφώσει τη στρατηγική μάρκετινγκ.
 8. Αναλύει τις βασικές πληροφορίες που παρέχουν οι λογιστικές – χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 9. Υπολογίζει την Καθαρή Παρούσα Αξία μιας επένδυσης λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο αυτής.
 10. Αναζητά, αναλύει και συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές προκειμένου να λάβει αποφάσεις για τη διοίκηση μιας επιχείρησης.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 3 μήνες

1. Μάνατζμεντ και Ηγετικές Ικανότητες

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Οι βασικές αρχές μάνατζμεντ
2. Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη
3. Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
4. Τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας
5. Η διαδικασία λήψης αποφάσεων

2. Λογιστική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Ισολογισμός
2. Κατάσταση αποτελεσμάτων
3. Κατάσταση Ταμειακών Ροών
4. Χρήση Ισοζυγίων
5. Χρονική αξία του χρήματος
6. Κίνδυνος, απόδοση και Καθαρή Παρούσα Αξία

3. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
2. Ανάλυση θέσης εργασίας
3. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού
4. Προσέλκυση και επιλογή εργαζομένων
5. Εκπαίδευση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού
6. Διαχείριση και αξιολόγηση της απόδοσης των εργαζομένων
7. Παρακίνηση και αποδοχές εργαζομένων

4. Διοίκηση Μάρκετινγκ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
2. Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
3. Τμηματοποίηση αγοράς και τοποθέτηση προϊόντος
4. Έρευνα Μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών
5. Δημιουργώντας αξία-4Ps
6. Ψηφιακό Μάρκετινγκ
7. Στρατηγικό Μάρκετινγκ

5. Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Εισαγωγή στη στρατηγική
2. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
3. Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος
4. Ανταγωνιστική στρατηγική

6. Διοίκηση Έργου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Έργο και Οργανωμένη Διαχείριση Έργου: Το Πλαίσιο
2. Έναρξη και Σχεδιασμός έργου
3. Διαχείριση Πόρων και Βελτιστοποίηση
4. Υλοποίηση και Παράδοση έργου
5. Εφαρμοσμένη Διοίκηση Έργου σε Σύγχρονα Έργα στην Ελλάδα

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 12 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 3 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 9,60 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 450 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Εφαρμοσμένη Διοίκηση Επιχειρήσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
12 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
16 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

450€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια