Διοίκηση Έργων στην Πράξη

Applied Project Management

Έναρξη προγράμματος: 1 Οκτωβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Δεκέμβριος 2024
Λήξη αιτήσεων: 26 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
01.09.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

10 εβδομάδες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

8.00

Δίδακτρα:

450€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Διοίκηση Έργων στην Πράξη – Applied Project Management» αποσκοπεί οι εκπαιδευόμενοι/ες να αποκτήσουν τις απαιτούμενες γνώσεις σχετικά με τη διαχείριση των έργων που αναλαμβάνουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, κατανοώντας τη σύνδεση των έργων με τη στοχοθεσία που απορρέει από ανάγκες ή ευκαιρίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ορίζονται οι βασικές έννοιες που σχετίζονται με τη Διοίκηση Έργου, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ένας/μία project manager και αναλύονται οι διάφορες δομές οργάνωσης των οικονομικών μονάδων που αναλαμβάνουν έργα, ώστε να μπορούν οι εκπαιδευόμενοι/ες να επιλέγουν την κατάλληλη ανά περίπτωση.

Επιπλέον, γίνεται εκτενής παρουσίαση των σταδίων υλοποίησης ενός έργου, από τον σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωσή του, των εγγράφων που συνοδεύουν κάθε στάδιο και αναλύονται τεχνικές και εργαλεία για την βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων πόρων και τη μείωση της αβεβαιότητας στον χρονοπρογραμματισμό.

Τέλος, στο πρόγραμμα παρουσιάζονται λογισμικά που χρησιμοποιούνται για την αυτοματοποίηση της διαχείρισης ενός έργου και πλατφόρμες που αφορούν δημόσιους διαγωνισμούς στην Ελλάδα.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών (ιδιωτικών και δημόσιων), αλλά και ελεύθερους επαγγελματίες, που επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο, τις ικανότητες και δεξιότητές τους στη διαχείριση έργων που αναλαμβάνουν, καθώς και στη διαδικασία υποβολής και παρακολούθησης δημόσιων έργων..

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education «Διοίκηση Έργων στην Πράξη – Applied Project Management» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Παρουσιάζει και συγκρίνει τις διάφορες δομές οργάνωσης των ομάδων έργων.
 2. Αναλύει τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου.
 3. Ανακαλεί μεθοδολογίες ανάλυσης δραστηριοτήτων.
 4. Αναλύει και αξιοποιεί τις μεθοδολογίες εκτίμησης της χρονικής διάρκειας και του κόστους των έργων, στοχεύοντας στη μείωση της αβεβαιότητας.
 5. Επιλέγει τον/την κατάλληλο/η project manager και τη βέλτιστη προσέγγιση ανάπτυξης έργου, βάσει των προδιαγραφών του.
 6. Αναλύει τις δραστηριότητες ενός έργου, με επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, προκειμένου να αποτυπώσει τη ροή τους και να εκτιμήσει το χρονοδιάγραμμα, το κόστος έργου και πιθανές αναθεωρήσεις.
 7. Εφαρμόζει αποτελεσματικά τεχνικές κατανομής και βελτιστοποίησης πόρων σε ένα έργο.
 8. Εκπονεί έγγραφα τεκμηρίωσης σε όλες τις φάσεις του κύκλου ζωής ενός έργου.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 10 εβδομάδες

1. Έργο και Οργανωμένη Διαχείριση Έργου: Το Πλαίσιο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
1. Ορισμοί
2. Κύκλος ζωής ενός έργου
3. Ο Project Manager
4. Η ομάδα έργου
5. Οργανωτικές δομές

2. Έναρξη και Σχεδιασμός Έργου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
1. Έλεγχος έργου
2. Ολοκλήρωση & Τερματισμός
3. Παρακολούθηση έργου

3. Διαχείριση Πόρων και Βελτιστοποίηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
1. Κατανομή πόρων
2. Επίσπευση έργου
3. Microsoft Project Professional

4. Υλοποίηση και Παράδοση Έργου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
1. Παρακολούθηση έργου
2. Έλεγχος έργου
3. Ολοκλήρωση & Τερματισμός

5. Εφαρμοσμένη Διοίκηση Έργου σε Σύγχρονα Έργα στην Ελλάδα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
1. Βελτιστοποίηση μέσα από στοιχεία Επιχειρησιακής Έρευνας
2. Παρακολουθώντας ένα έργο ICT κατά την υλοποίησή του
3. Δημόσιοι Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί στην Ελλάδα

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την ασύγχρονη εξ αποστάσεως μέθοδο εκπαίδευσης (e-learning). Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Παρακολουθούν διαλέξεις δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως
 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν παρουσιάσεις στελεχών της αγοράς για συγκεκριμένες καλές πρακτικές ESG που εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Executive Education «Διοίκηση Έργων στην Πράξη – Applied Project Management» ολοκληρώνεται σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 10 εβδομάδες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Προγράμματος και συνεχίζεται αμέσως μετά.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Executive Education «Διοίκηση Έργων στην Πράξη – Applied Project Management» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 8,00 μονάδες ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 450€. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του  συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 7/10/2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Διοίκηση Έργων στην Πράξη – Applied Project Management» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 26/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Δόκτωρ
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
26 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
1 Οκτωβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

450€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια