Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός

Individual and Family FInancial Schedule

Έναρξη προγράμματος: 23 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
02.09.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

9 εβδομάδες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

7.2

Δίδακτρα:

300€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός” είναι η ενίσχυση των συμμετεχόντων/ουσών ως προς την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των οικονομικών τους, τόσο σε ατομικό όσο και σε οικογενειακό επίπεδο.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τον σχεδιασμό και την διαμόρφωση του ατομικού / οικογενειακού οικονομικού προϋπολογισμού, με τις μορφές έξυπνων αγορών και τον τρόπο μείωσης των ατομικών και οικογενειακών τους δαπανών. Επίσης, το πρόγραμμα θα διερευνήσει τους παράγοντες που οδηγούν στη βέλτιστη υλοποίηση σημαντικών αγοραστικών αποφάσεων (αγορά σπιτιού/αυτοκινήτου), αλλά και αυτούς που διαμορφώνουν την επαγγελματική σταδιοδρομία του εργαζομένου και τον βοηθούν στην επαγγελματική του/της ανέλιξη.

Επιπλέον, θα αναπτυχθούν τα κυριότερα διαθέσιμα ασφαλιστικά προϊόντα και η σημασία της ασφαλιστικής κάλυψης, ο τρόπος λειτουργίας των τραπεζικών ιδρυμάτων και η διευθέτηση της εμπρόθεσμης εξυπηρέτησης των δανειακών υποχρεώσεων προς της τράπεζα, αλλά και οι βασικές έννοιες και διαδικασίες που αφορούν τις διάφορες μορφές επενδύσεων, την απόδοσή τους και τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τέλος, το πρόγραμμα ευελπιστεί να προτείνει στον/στην εκπαιδευόμενο/η τον καταλληλότερο τρόπο οργάνωσης και διαχείρισης των φορολογικών ζητημάτων και να τον βοηθήσει ώστε να διαμορφώσει ένα αποταμιευτικό – συνταξιοδοτικό πρόγραμμα που θα είναι σε συμφωνία με το επιθυμητό του/της οικονομικό επίπεδο.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Όλα τα άτομα που λειτουργούν σε ατομικό ή οικογενειακό επίπεδο και διαρκώς πρέπει να λάβουν αποφάσεις σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα αναφορικά με το παρόν και το μέλλον τους, σε ατομική ή/και οικογενειακή βάση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Εξηγεί τη διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού ως εργαλείου που σε κάθε φάση της ζωής του/της θα του/της επιτρέπει να προσδιορίζει με ακρίβεια την οικονομική του/της θέση.
 2. Διακρίνει τους ατομικούς και οικογενειακούς οικονομικούς στόχους σε βραχυπρόθεσμους, μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους και περιγράφει τον τρόπο ανάπτυξης και επίτευξής τους.
 3. Αναλύει βασικές τεχνικές διαχείρισης χρέους και εξηγεί τη σημασία της οικονομικής διαχείρισης και της διαχείρισης χρέους (δανείων).
 4. Eπιλέγει τις κατάλληλες μεθόδους ώστε να μπορεί, όπου απαιτείται, να προβεί σε ανασκόπηση και αναθεώρηση του οικονομικού του προγραμματισμού.
 5. Χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους οικονομικούς πόρους, εφαρμόζοντας τις τεχνικές διαχείρισης χρήματος (αποταμίευσης, δανεισμού, εξόδων) καθώς και τις κατάλληλες μεθοδολογίες διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνων.
 6. Συζητά με επιχειρήματα τις μεθόδους οικονομικού προγραμματισμού ώστε να μπορεί να επικοινωνεί αποτελεσματικά με το οικογενειακό του/της περιβάλλον και να ακολουθούν ομαδικά εναλλακτικούς τρόπους δράσης.
 7. Επενδύει στην μακροπρόθεσμη επαγγελματική του/της εξέλιξη εστιάζοντας στα βασικά χαρακτηριστικά του/της και τις ανησυχίες του/της ως εργαζομένου/ης σε κάθε φάση της σταδιοδρομίας του/της.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 9 εβδομάδες

1. Εισαγωγή στον ατομικό και οικογενειακό οικονομικό προγραμματισμό και προϋπολογισμό

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η διαδικασία του οικονομικού προγραμματισμού
 • Οι προσδιοριστικοί παράγοντες του ατομικού και οικογενειακού οικονομικού προγραμματισμού
 • Βασικές χρηματοοικονομικές έννοιες: διαχρονική αξίας χρήματος, επιτόκιο, παρούσα αξία, μελλοντική αξία
 • Αποταμίευση, διαμόρφωση προϋπολογισμού και τα βασικά χαρακτηριστικά ενός επιτυχημένου προϋπολογισμού

2. Τραπεζικά δάνεια και διαχείριση υποχρεώσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Πηγές δανείου και το κόστος πίστωσης
 • Διαχείριση δανείων
 • Προσωπική / Οικογενειακή χρεοκοπία και επιπτώσεις

3. Κατανάλωση, μεγάλες οικονομικές αποφάσεις: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Οικονομικές επιπτώσεις των αποφάσεων των καταναλωτών
 • Αποτελεσματικές στρατηγικές καταναλωτών
 • Μεγάλες οικονομικές αποφάσεις: η περίπτωση της αγοράς αυτοκινήτου

4. Ακίνητη περιουσία: μίσθωση – ενοικίαση και αγορά – πώληση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικά χαρακτηριστικά της ακίνητης περιουσίας
 • Η περίπτωση της μίσθωσης, πώλησης ή αγοράς κατοικίας

5. Ασφάλιση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Ο τρόπος λειτουργίας και η διαδικασία της ασφαλιστικής κάλυψης
 • Ασφαλιστική κάλυψη ζωής και υγείας
 • Ασφαλιστική κάλυψη οχήματος (αυτοκινήτου)
 • Ασφαλιστική κάλυψη ακίνητης περιουσίας (κατοικία)

6. Συνταξιοδότηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η σημασία του οικονομικού προγραμματισμού κατά την συνταξιοδότηση
 • Σχεδιασμός και διαχείριση των εσόδων κατά την συνταξιοδότηση
 • Τα χαρακτηριστικά των εξόδων διαβίωσης και στέγασης (κατοικίας) κατά την συνταξιοδότηση

7. Φορολογικά θέματα ατόμου, οικογένειας και ατομικής επιχείρησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Φόροι και οικονομικός σχεδιασμός
 • Βασικά χαρακτηριστικά φορολογίας εισοδήματος
 • Φορολογία ατομικής επιχείρησης
 • Στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού

8. Επενδύσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Απόδοση και κίνδυνος
 • Επενδύσεις σε μετοχές και ομόλογα
 • Εναλλακτικές επενδύσεις: ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πολύτιμοι λίθοι
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου

9. Εύρεση εργασίας μετά από απώλεια θέσης απασχόλησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική σταδιοδρομία
 • Στρατηγικές εύρεσης εργασίας
 • Μακροπρόθεσμη επαγγελματική εξέλιξη

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 9 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί μία εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 7,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23/9/2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Ατομικός και Οικογενειακός Οικονομικός Προγραμματισμός» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 19/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής
Ειδικός Επιστήμονας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
19 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
23 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια