Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Strategic Changes' Management

Έναρξη προγράμματος: 13 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάιος 2023
Λήξη αιτήσεων: 9 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
22.04.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.4

Δίδακτρα:

300€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών” είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/-ουσών στον σχεδιασμό αποτελεσματικών στρατηγικών αλλαγής στην επιχείρηση ή στον οργανισμό τους προκειμένου να προσαρμόζονται και να “επιβιώνουν” στο συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο θα αναλυθούν εκτενώς οι παράγοντες που δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή, οι κύριες κατηγορίες στρατηγικών αλλαγών καθώς και τα σημαντικότερα μοντέλα για την κατανόηση και αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης μιας επιχείρησης. Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευόμενοι/-ες θα είναι σε θέση να καταρτίζουν ολοκληρωμένα και στοχευμένα προγράμματα στρατηγικών αλλαγών, λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική κουλτούρα της εκάστοτε επιχείρησης, τη δυνατότητά της για αλλαγή αλλά και τα συμφέροντα όλων των ομάδων ενδιαφερομένων.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τις νέες τάσσεις και τις εξελίξεις του χώρου και τα συχνά λάθη που παρατηρούνται στα προγράμματα στρατηγικών αλλαγών. Επίσης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, εργαζόμενοι, άτομα από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να κατανοήσουν πως μπορούν να προσαρμόζονται και να «επιβιώνουν» από μεγάλες αλλαγές και να διαχειριστούν αποτελεσματικά σημαντικές αλλαγές, τόσο στο εργασιακό τους περιβάλλον όσο και σε προσωπικό επίπεδο (διαχείριση άγχους και ανασφάλειας για τη μελλοντική τους καριέρα, κ.τ.λ.).

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Εξηγεί την έννοια της στρατηγικής αλλαγής και διαγιγνώσκει τη σημασία της στη σύγχρονη εποχή.
 2. Ανακαλεί βασικές έννοιες και αρχές που συνδέονται με τη διοίκηση στρατηγικών αλλαγών και αναλύει τις κύριες διαστάσεις που τη συνθέτουν.
 3. Αναφέρει τα χαρακτηριστικά και τις βασικότερες λειτουργίες της διοίκησης των επιχειρήσεων και εξηγεί πώς η διοίκηση στρατηγικών αλλαγών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης και στρατηγικής των επιχειρήσεων.
 4. Τεκμηριώνει την αναγκαιότητα μιας στρατηγικής αλλαγής, συλλέγοντας δεδομένα και πληροφορίες από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού.
 5. Χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μοντέλα προκειμένου να εντοπίσει τα οργανωτικά προβλήματα ενός οργανισμού, να αξιολογήσει την ικανότητά του για αλλαγή και να διαμορφώσει μία επιτυχημένη στρατηγική αλλαγών.
 6. Αντιπαραθέτει εναλλακτικές τεχνικές μείωσης της αντίστασης στην αλλαγή και επιλέγει την πλέον κατάλληλη για την επιχείρησή του/της, λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα όλων των ομάδων ενδιαφερομένων και την συνολική εταιρική κουλτούρα.
 7. Αναζητά, αναλύει και συνθέτει δεδομένα και πληροφορίες από διαφορετικές πηγές, αξιοποιώντας με το βέλτιστο τρόπο τα πλέον σύγχρονα εργαλεία.
 8. Συμβάλλει ενεργά στην εξάλειψη των λαθών τα οποία συχνά παρατηρούνται τη διαδικασία στρατηγικών αλλαγών.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες

1. Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της επιχείρησης στις σύγχρονες οικονομίες
 • Βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων
 • Σχέση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στρατηγικής
 • Εναλλακτικοί ορισμοί στρατηγικής
 • Αναγκαιότητα Στρατηγικής

2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμοί βασικών εννοιών
 • Είδη Στρατηγικής Αλλαγής
 • Παράγοντες οι οποίοι δημιουργούν την ανάγκη για αλλαγή
 • Διοίκηση αλλαγών και εργαζόμενοι
 • Λόγοι για τους οποίους οι οργανισμοί και οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στις αλλαγές

3. Διάγνωση ανάγκης αλλαγής: Ο ρόλος της εταιρικής κουλτούρας και των συστημάτων του οργανισμού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές τεχνικές διάγνωσης της εταιρικής κουλτούρας
 • Διάγνωση παρούσας κατάστασης (SWOT analysis)
 • Ιστός κουλτούρας (cultural Web)
 • Ανάλυση δυνάμεων πεδίου (Forcefield Analysis)
 • Το καλειδοσκόπιο της αλλαγής (Kaleidoskope)
 • Tα 7s της Mckisney

4. Τεχνικές μείωσης αντίστασης στην αλλαγή

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικές τεχνικές μείωσης αντίστασης στην αλλαγή
 • Tα 8 βήματα του Kotter
 • Εκπαίδευση και Επικοινωνία
 • Ενδυνάμωση και Υποστήριξη
 • Συμμετοχή
 • Διαπραγμάτευση

5. Αποτελεσματική διοίκηση Αλλαγών σε Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμοί εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Κίνητρα εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Αποτελεσματικότητα εξαγορών και συγχωνεύσεων
 • Διοίκηση αλλαγών και διοίκηση προσωπικού σε εξαγορές και συγχωνεύσεις
 • Διαδικασία ενοποίησης εταιρειών και διαχείριση αλλαγών
 • Διαχείριση διαφορών κουλτούρας

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 με 2 εβδομάδες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως  προγράμματος Executive Education στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education στη «Διοίκηση Στρατηγικών Αλλαγών» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
9 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
13 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια