Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα

Career management and employability

Έναρξη προγράμματος: 20 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 16 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
29.04.2024
Μέθοδος:

Σύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

12 ώρες - 1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

1.20

Δίδακτρα:

250€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» είναι η ανάπτυξη και η ενίσχυση της απασχολησιμότητας ως ικανότητας απόκτησης εργασίας, διατήρησης της ήδη υπάρχουσας και αναζήτησης εκ νέου απασχόλησης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αξιοποιεί και συνδυάζει γνώσεις και πρακτικές του επιστημονικού πεδίου της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ), με έμφαση σε θέματα επιλογής, ανάπτυξης και διατήρησης εργαζομένων, και προωθεί μία βιωματική προσέγγιση για την ανάπτυξη της απασχολησιμότητας.

Ειδικότερα, εξετάζει εργαλεία ενίσχυσης του επαγγελματικού προφίλ, στρατηγικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, που είναι προσαρμοσμένες στις μεθόδους προσέλκυσης και επιλογής εργαζομένων σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων, αλλά και στρατηγικές προώθησης της εργασιακής φήμης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι/ες να: α/ ενισχύσουν την αυτογνωσία (self-awareness) τους στον χώρο της εργασίας και αποκτήσουν δεξιότητες αυτο-ηγεσίας (self-leadership), β/ εκπαιδευτούν στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή στρατηγικών αναζήτησης και εύρεσης εργασίας, γ/ Αναπτύξουν την εταιρική τους φήμη (employee branding) ως ιδανικοί/ες εργαζόμενοι/ες στην αγορά εργασίας που διεκδικούν ή πρόκειται να διεκδικήσουν στο μέλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, το πρόγραμμα επιδιώκει να υποστηρίξει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο να προσδιορίσουν το εργασιακό τους προφίλ και να εντοπίσουν κρίσιμα στοιχεία της δικής τους απασχολησιμότητας ώστε να είναι ικανοί/ες να τη βελτιώσουν.

Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» προσφέρεται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναπτύσσεται σε πέντε διδακτικές ενότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Όσους/όσες επιθυμούν να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις και δεξιότητές τους όσον αφορά στην απασχολησιμότητα, στις στρατηγικές αναζήτησης και εύρεσης εργασίας και ειδικότερα σε:

 • Όσους/όσες αναζητούν εργασία (εν ενεργεία job seekers)/ υποψήφιους/ες εργαζόμενους/ες.
 • Νεοεισερχόμενους/ες στην αγορά εργασίας.
 • Νέους επαγγελματίες χωρίς πολυετή εργασιακή εμπειρία.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν και να ενισχύσουν την απασχολησιμότητά τους, ώστε να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους στη σύγχρονη αγορά εργασίας.
 • Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να αλλάξουν επαγγελματική σταδιοδρομία ή/και εργασιακό περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Εξηγεί τις βασικές έννοιες της απασχολησιμότητας ως προσωπική δεξιότητα και προσδιορίζει τους παράγοντες που τη διαμορφώνουν.
 2. Αναλύει τις στρατηγικές αναζήτησης εργασίας, οι οποίες ενισχύουν την αυτογνωσία και συνθέτουν το επαγγελματικό προφίλ.
 3. Αναλύει πληροφορίες για τη σύνθεση του επαγγελματικού του/της προφίλ και λαμβάνει αποφάσεις για την ενίσχυσή του.
 4. Αναπτύσσει το προσωπικό πλάνο δράσης/ανάπτυξης (PDP) και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του/της.
 5. Επιδεικνύει δημιουργικότητα και κριτική σκέψη στην εισαγωγή νέων ιδεών για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας.
 6. Προάγει τη χρήση της τεχνολογίας ως ένα δυναμικό εργαλείο ενίσχυσης της αυτογνωσίας.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας

Self - Awareness

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Παράγοντες απασχολησιμότητας
2. Εργαλεία συλλογής δεδομένων για το επαγγελματικό προφίλ
3. Προσωπική ανάλυση SWOT

Στρατηγικές Αναζήτησης Εργασίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
1. Βασικές έννοιες απασχολησιμότητας
2. Η απασχολησιμότητα ως δεξιότητα
3. Αυτo-ηγεσία (self-leadership)
4. Προσωπικό πλάνο δράσης / ανάπτυξης (PDP)
5. Στρατηγικές αναζήτησης εργασίας

Στρατηγικές Εύρεσης Εργασίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
1. Διαδικασία επιλογής ανθρώπινου δυναμικού
2. Συνέντευξη επιλογής: είδη και τεχνικές
3. Ψυχομετρικά τεστ
4. Κέντρα Αξιολόγησης (Assessment Center)
5. Διαφημίζοντας τον εαυτό σας (brand YOU)

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Executive Program στη «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 12 διδακτικές ώρες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά Σαββατοκύριακα, κατά τις πρωινές ώρες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 1,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 250€. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Σχεδιασμός σταδιοδρομίας και επαγγελματική εξέλιξη – Απασχολησιμότητα» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Σύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
16 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
20 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

250€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια