Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη

Business Analytics, Financial Statement Analysis and Finance for Executives

Έναρξη προγράμματος: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Σεπτέμβριος 2024
Λήξη αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
26.08.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα:

600€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Η επιχειρηματική αναλυτική συμβάλλει στη διαδικασία λήψης αποφάσεων όλο και περισσότερο χρόνο με τον χρόνο. Η αποτελεσματική λήψη αποφάσεων σε επιχειρηματικό επίπεδο προϋποθέτει τον σωστό προσδιορισμό του προβλήματος ανάλυσης, την σωστή συλλογή και επεξεργασία στοιχείων και την χρήση των κατάλληλων εργαλείων ανάλυσης για την εξαγωγή αποτελεσμάτων και συμπερασμάτων. Στο πρόγραμμα Executive Education «Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» συνδυάζουμε business analytics σε εισαγωγικό επίπεδο με λογιστικές καταστάσεις και εργαλεία ανάλυσης, λαμβάνοντας υπόψη τις θεμελιώδεις γνώσεις χρηματοοικονομικής.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εισαγωγικών θεωρητικών και εφαρμοσμένων γνώσεων σε ό,τι αφορά τα πεδία της επιχειρηματικής αναλυτικής (business analytics), της ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και της χρηματοοικονομικής. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με την εφαρμογή σε πρώτο επίπεδο εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής και εργαλείων ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, ενώ θα αντιληφθούν πώς η χρηματοοικονομική επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις επενδύσεις και τον τρόπο που διαρθρώνει τα κεφάλαια της μία επιχείρηση. Όλα τα παραπάνω θα βασιστούν στη χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν στην πράξη τις λογιστικές καταστάσεις βάσει των οποίων παρέχεται η πληροφόρηση για τη χρηματοοικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, θα αντιληφθούν τις λογιστικές διαδικασίες ως προς την παροχή λογιστικής πληροφόρησης, θα αναλύσουν λογιστικές καταστάσεις και θα συντάξουν προβλεπτικές λογιστικές

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, στελέχη λογιστηρίων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδυτές, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education στην «Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση:

 • Καταγράφει και περιγράφει τις πληροφορίες που αποτυπώνουν οι λογιστικές καταστάσεις των επιχειρήσεων
 • Ονοματίζει και διακρίνει τα βήματα που ακολουθούνται κατά τη διαδικασία ανάλυσης λογιστικών  καταστάσεων
 • Ταξινομεί λογιστικά δεδομένα με τη βοήθεια εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής
 • Εξηγεί τι δείχνουν τα γραφήματα Trellis και να αναγνωρίζει ποια είναι τα κατάλληλα εργαλεία στατιστικής ανάλυσης ανάλογα την περίπτωση (π.χ. στο μάρκετινγκ, στην πώληση προϊόντων, στις διαδικτυακές αγορές)
 • Εντάσσει στις αναλύσεις του την έννοια του κινδύνου αλλά και αυτή της απόδοσης
 • Εξηγεί πώς συνδυάζεται η επιχειρηματική αναλυτική με τους αριθμοδείκτες με στόχο τη σύνταξη προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων
 • Προσδιορίζει το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και αποφασίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να επιλέξει για να την διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο
 • Συσχετίζει την ρευστότητα με την δραστηριότητα της επιχείρησης για να κρίνει πως η επιχείρηση θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα
 • Αναπτύσσει την DuPont Analysis και ερμηνεύει τις τυχόν αδυναμίες ως προς την αποδοτικότητα της επιχείρησης
 • Συσχετίζει την επιχειρηματική αναλυτική με τις λογιστικές καταστάσεις και εκτιμά πως θα διαμορφωθούν αυτές βάσει συγκεκριμένων σεναρίων κεφαλαιακής διάρθρωσης

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες

1. Εισαγωγή στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της λογιστικής και η σημαντικότητά της
 • Λογιστική πληροφόρηση και λήψη αποφάσεων
 • Η έννοια της χρηματοοικονομικής
 • Διαχρονική αξία χρήματος – παρούσα αξία

2. Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Βασικά στατιστικά εργαλεία για την απεικόνιση δεδομένων
 • Μετασχηματισμοί δεδομένων και γραφήματα Trellis
 • Χωρικά γραφήματα
 • Γραφήματα χρονοσειράς
 • Γραφήματα για κατηγορικά δεδομένα
 • Γραφήματα για δεδομένα πίνακα

3. Λογιστικές Καταστάσεις – Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων και Κατάσταση Ταμειακών Ροών

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η σημαντικότητα των λογιστικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Σύνδεση λογιστικών καταστάσεων

4. Βασικά εργαλεία ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων – Κατάσταση κοινού μεγέθους και ανάλυση τάσης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Σκοπός ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων και οι βασικές κατηγορίες αναλυτών
 • Είδη ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων
 • Οριζόντια ή διαχρονική ανάλυση
 • Κάθετη ή διαστρωματική ανάλυση
 • Κατάσταση κοινού μεγέθους
 • Εισαγωγή στους αριθμοδείκτες
 • Αριθμοδείκτες τάσεως

5. Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της ρευστότητας και του κεφαλαίου κίνησης
 • Επάρκεια και ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας
 • Δραστηριότητα – Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες δραστηριότητας

6. Ανάλυση αποδοτικότητας – DuPont Analysis

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της αποδοτικότητας
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
 • Χαρακτηριστικά DuPont Analysis
 • Σημαντικοί επενδυτικοί αριθμοδείκτες

7. Η σύνδεση της απόδοσης και του κινδύνου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της απόδοσης και του κινδύνου από μία επένδυση
 • Πηγές κινδύνου
 • Μέτρηση της απόδοσης και του κινδύνου
 • Εκτίμηση της απόδοσης και του κινδύνου

8. Αποτίμηση μετοχών και ομολόγων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Μετοχές και αξιόγραφα σταθερού – μεταβλητού
 • Αγορά χρήματος
 • Αγορά κεφαλαίου
 • Αποτίμηση αξιογράφων σταθερού – μεταβλητού εισοδήματος
 • Σχέση μεταξύ επιτοκίων και τιμών ομολογιών
 • Αποτίμηση μετοχών

9. Ταμειακές ροές, ανάλυση επενδυτικών σχεδίων και λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια των ταμειακών ροών μιας επένδυσης
 • Αρχικό κόστος, πρόσθετες ετήσιες ταμειακές και τελικές ταμειακές ροές
 • Κόστος κεφαλαίου
 • Σημαντικές μέθοδοι αξιολόγησης επενδυτικών προτάσεων
 • Λήψη χρηματοοικονομικών αποφάσεων βάσει ανάλυσης επενδυτικών σχεδίων

10. Επιχειρηματική αναλυτική, κεφαλαιακή διάρθρωση και προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτική ως προς την πρόβλεψη λογιστικών καταστάσεων
 • Κεφαλαιακή διάρθρωση – Σχετικοί αριθμοδείκτες
 • Σύνδεση ανάλυσης ρευστότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις
 • Προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education στην «Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ξεπερνά τις 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education στην «Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education στην «Επιχειρηματική Αναλυτική, Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων και Χρηματοοικονομική για Στελέχη» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
12 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
16 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια