Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Entrepreneurship and Innovation

Έναρξη προγράμματος: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούνιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
26.08.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

3 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

9.6

Δίδακτρα:

390€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Η επιχειρηματικότητα αφορά στη διαδικασία δημιουργίας νέων επιχειρήσεων ή περαιτέρω ανάπτυξης υφιστάμενων, και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης για την οικονομία και την κοινωνία. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία αυτοί κατέχουν οι επιχειρηματίες, δηλαδή τα πρόσωπα εκείνα που εντοπίζουν και αξιοποιούν ευκαιρίες, ώστε να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους, και να δημιουργήσουν αξία για το ευρύτερο περιβάλλον δραστηριοποίησής τους.

Σκοπός του προγράμματος Executive Education «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» είναι η παροχή των απαραίτητων γνώσεων και εργαλείων και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων και ικανοτήτων για την επιτυχημένη ανάπτυξη επιχειρήσεων και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο σύγχρονο πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Ένα βασικό στοιχείο της επιχειρηματικότητας είναι η καινοτομία, που αποτελεί προϋπόθεση ώστε οι επιχειρήσεις να γίνουν και να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις βασικές έννοιες και το περιεχόμενο γύρω από τη διοίκηση των επιχειρήσεων, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τις σύγχρονες εξελίξεις και πρακτικές αναφορικά με την αξιοποίηση επιχειρηματικών ευκαιριών και καινοτομιών για την ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων, την ευρύτερη διαδικασία της επιχειρηματικής ανάπτυξης, και την σύνδεση της στρατηγικής με τη δομή, την οργάνωση και τη διοίκηση της επιχείρησης. Τέλος, θα αποκτήσουν πρακτική γνώση γύρω από κρίσιμες επιμέρους διαδικασίες δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, όπως η αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης, η παρουσίαση χρηματοοικονομικών στοιχείων της επιχείρησης και η κατάρτιση του επιχειρηματικού σχεδίου (business plan).

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, άτομα από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να αναπτύξουν το επίπεδο γνώσεων και τις ικανότητές τους γύρω από τη διαδικασία της δημιουργίας και ανάπτυξης μιας νέας επιχείρησης. Επιπλέον, στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εκσυγχρονίσουν τις γνώσεις τους γύρω από την καινοτομία, την επιχειρηματικότητα, τη διοίκηση και τη στρατηγική επιχειρήσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Ανακαλεί και εξηγεί βασικές αρχές και έννοιες που συνδέονται με την επιχειρηματικότητα, τον επιχειρηματία, το επιχειρηματικό περιβάλλον και τις κύριες διαστάσεις που το συνθέτουν.
 • Καταρτίζει ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά επιχειρηματικά σχέδια (business plan), με αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων και πρακτικών
 • Αναλύει την έννοια, τα χαρακτηριστικά και τις βασικότερες λειτουργίες της επιχείρησης.
 • Απαριθμεί τους παράγοντες του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος που επηρεάζουν τη λειτουργία και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
 • Περιγράφει όλα τα στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας, από τη διαμόρφωση της επιχειρηματικής ιδέας έως την είσοδο στην αγορά.
 • Ορίζει την έννοια της καινοτομίας και αιτιολογεί τη σημασία της για την επιτυχή ανάπτυξη μιας νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας.
 • Εντοπίζει και αναλύει τους κυριότερους παράγοντες από το εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον που επηρεάζουν την πορεία και αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων.
 • Εντοπίζει και αξιολογεί διαφορετικές επιχειρηματικές ιδέες και ευκαιρίες, σε σχέση με τα δεδομένα στο επιχειρηματικό περιβάλλον και τα χαρακτηριστικά του επιχειρηματία.
 • Διαμορφώνει, ωριμάζει, αξιολογεί και διατυπώνει νέες επιχειρηματικές ιδέες, καθώς και αναγνωρίζει και αξιολογεί τη βιωσιμότητά τους και τη συμβολή τους στην απόκτηση και διατήρηση του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μιας επιχείρησης.
 • Συμβάλλει θετικά στην οικοδόμηση και αποτελεσματική λειτουργία ομάδων και συνεργάζεται, συντονίζει και ελέγχει τα διαφορετικά εμπλεκόμενα μέρη ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται νέα και καινοτόμα επιχειρηματικά εγχειρήματα.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 3 μήνες

1. Κατανοώντας την Επιχείρηση και τα βασικά της χαρακτηριστικά

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της επιχείρησης στις σύγχρονες οικονομίες
 • Το περιβάλλον της επιχείρησης και οι κύριοι προσδιοριστικοί παράγοντες του
 • Η διοίκηση των επιχειρήσεων και οι λειτουργίες της
 • Λογιστική πληροφόρηση και βασικά εργαλεία ανάλυσης της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης

2. Εισαγωγή στην Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια και η σημασία της επιχειρηματικότητας
 • Τύποι και μοντέλα επιχειρηματικότητας
 • Χαρακτηριστικά της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Στοιχεία και παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
 • Επιχειρηματικές ευκαιρίες: δημιουργία, αναγνώριση, αξιολόγηση, αξιοποίηση

3. H Καινοτομία στην Επιχειρηματική Διαδικασία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια και η ανάγκη της καινοτομίας, και η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα
 • Η καινοτομία και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων
 • Είδη και πηγές καινοτομίας
 • Στρατηγική Καινοτομία
 • Διοίκηση της καινοτομίας, δείκτες μέτρησης της καινοτομίας

4. Στρατηγική και Επιχειρηματικότητα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια της στρατηγικής των επιχειρήσεων και η σύνδεση με την επιχειρηματικότητα
 • Στρατηγική ανάλυση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Στρατηγικές επίτευξης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
 • Επιχειρηματικές στρατηγικές
 • Η σύνδεση της στρατηγικής με τη δομή, την οργάνωση και τη διοίκηση μιας επιχείρησης
 • Μια στρατηγική προσέγγιση της δημιουργίας, λειτουργίας και διοίκησης μιας νέας επιχείρησης

5. Η Διαδικασία Δημιουργίας της Νέας Επιχείρησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Κύκλος και στάδια της επιχειρηματικής διαδικασίας
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη επιχειρηματικών μοντέλων
 • Απαιτήσεις ίδρυσης και εκκίνησης μιας νέας επιχείρησης
 • Οργάνωση και διοίκηση της νέας επιχείρησης
 • Ο ανθρώπινος παράγοντας στη νέα επιχείρηση: επιχειρηματίες, επιχειρηματικές ομάδες και στελέχη
 • Στρατηγικές εισόδου και καθιέρωσης στην αγορά
 • Στρατηγικές εξόδου από μια επιχειρηματική δραστηριότητα

6. Κατάρτιση του Επιχειρηματικού Σχεδίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Δομή και περιεχόμενα του επιχειρηματικού σχεδίου
 • Πιθανά σφάλματα, παγίδες και υλοποίηση: τι κάνει ένα επιχειρηματικό σχέδιο επιτυχημένο
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση και οικονομική διαχείριση της νέας επιχείρησης
 • Αξιολόγηση και προγραμματισμός επενδύσεων – προϋπολογισμός
 • Εξεύρεση χρηματοδότησης για την εκκίνηση και λειτουργία της νέας επιχείρησης
 • Σχεδιασμός επιχειρησιακών διαδικασιών και μάρκετινγκ, λοιπά ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού
 • Παρουσίαση και «επικοινωνία» της επιχειρηματικής ιδέας και του επιχειρηματικού σχεδιασμού

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 12 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 3 περίπου μήνες. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ξεπερνά τις 240 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 9.60 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 390 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν πρόγραμμα Executive Education «Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
12 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
16 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

390€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια