ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής

Environmental, Social and Corporate Governance: Instruments and Strategy

Έναρξη προγράμματος: 7 Οκτωβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Δεκέμβριος 2024
Λήξη αιτήσεων: 3 Οκτωβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
08.09.2024
Μέθοδος:

Μικτή (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)

Διάρκεια:

24 ώρες - 2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.40

Δίδακτρα:

1.200€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» αποσκοπεί να προσφέρει σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων τα εφόδια και τα εργαλεία που χρειάζονται για να καθοδηγήσουν τον οργανισμό όπου εργάζονται στα σύνθετα σύγχρονα ζητήματα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).

Εταιρίες που υιοθετούν καλές πρακτικές ESG ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ενισχύουν την φήμη τους, βελτιώνουν τις αποδόσεις τους και συμβάλλουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει το ευρύτερο πλαίσιο και ιστορικό υπόβαθρο των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο του ESG και την σημασία τους για τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Θα προσφέρει τα απαραίτητα πρακτικά εργαλεία για την εφαρμογή στρατηγικών ESG στις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας με εξειδικευμένο τρόπο τα ενδεδειγμένα μέσα και τις βέλτιστες πρακτικές για κάθε μία από τις τρείς διαστάσεις της διακυβέρνησης: περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική.

Έμφαση θα δοθεί στην διαμόρφωση στρατηγικών απανθρακοποίησης στο πλαίσιο των νέων απαιτήσεων μετάβασης σε οικονομία μηδενικού άνθρακα, ενώ θα αναλυθούν η πληθώρα των νέων ρυθμίσεων προς την κατεύθυνση αυτή (αντισταθμίσεις και μεταβιβάσιμες άδειες εκπομπών αερίων θερμοκηπίου).

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους αναγνώρισης, ιεράρχησης και αντιμετώπισης των πιθανών ESG κινδύνων και ευκαιριών που προκύπτουν στις δραστηριότητες της επιχείρησης, με τις νέες εξελίξεις στην βιώσιμη χρηματοδότηση, καθώς και με τους τρόπους που βαθμολογούνται και αξιολογούνται οι επιχειρήσεις στα ζητήματα ESG.

Το πρόγραμμα Executive Education περιλαμβάνει 8 διδακτικές ενότητες. Σε κάθε μία από τις 8 διδακτικές ενότητες αντιστοιχούν 3 ώρες διδασκαλίας, δια ζώσης ή/και εξ αποστάσεως.

Το πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» προσφέρεται με την υποστήριξη του UN Global Compact Network Greece, δηλαδή το δίκτυο του UN Global Compact στην Ελλάδα. To UN Global Compact Network αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα για επιχειρήσεις και φορείς συνεργασίας, δικτύωσης και δέσμευσης σε τομείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εργασίας, περιβάλλοντος και καταπολέμησης της διαφθοράς.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσίας σε θέση ευθύνης.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Ορίζει το πλαίσιο της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (ESG) και παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή στρατηγικών ESG.
 2. Αναλύει και ιεραρχεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τις τρεις διαστάσεις του ESG, αλλά και με την κλιματική αλλαγή.
 3. Δίνει παραδείγματα πρακτικών διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics με βιώσιμο τρόπο.
 4. Ανακαλεί την ενδεδειγμένη μεθοδολογία για τη μέτρηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων.
 5. Ενσωματώνει τη βιώσιμη χρηματοδότηση στις παραδοσιακές διαδικασίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων ως εργαλείο μεγέθυνσης μιας επιχείρησης.
 6. Παρουσιάζει εναλλακτικές μεθόδους διαχείρισης του άνθρακα συναρτήσει τιμολογιακών πολιτικών και περιβαλλοντικών στόχων.
 7. Περιγράφει τα στάδια προετοιμασίας μίας έκθεσης βιωσιμότητας σύμφωνα με τα πρότυπα παρουσίασης σε διεθνές επίπεδο.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 24 ώρες - 2 μήνες

1. Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση (ESG): Το πλαίσιο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Υπόβαθρο βιωσιμότητας: σημαντικά σημεία- σταθμοί στην ιστορία της εταιρικής βιωσιμότητας
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη και SDG’s
3. Προσεγγίσεις για την εταιρική βιωσιμότητα (ESG) στην πορεία του χρόνου
4. Η επιχειρηματική προοπτική για τη διαχείριση της βιωσιμότητας

2. Εργαλεία διαχείρισης για την εφαρμογή στρατηγικών ESG

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Βιώσιμο μάρκετινγκ και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
2. Βιώσιμη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
3. Βιώσιμη παραγωγή και logistics
4. Βιώσιμη λογιστική και διαχειριστικός έλεγχος

3. Εργαλεία διαχείρισης ESG: Περιβαλλοντική διάσταση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Αναγνώριση περιβαλλοντικών κινδύνων και ευκαιριών
2. Βιώσιμη μείωση και ανακύκλωση
3. Εκτίμηση περιβαλλοντικού κύκλου ζωής (ELCA)
4. Πρότυπα συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης

4. Εργαλεία διαχείρισης ESG: Κοινωνική διάσταση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Αναγνώριση κοινωνικών κινδύνων και ευκαιριών
2. Υγεία και ασφάλεια
3. Βιώσιμη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού για τους εργαζομένους
4. Διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας για βιώσιμα προϊόντα
5. Κοινωνική αξιολόγηση κύκλου ζωής και πρότυπα συστημάτων κοινωνικής και ολοκληρωμένης διαχείρισης

5. Εργαλεία διαχείρισης ESG: Η διάσταση της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Αναγνώριση κινδύνων και ευκαιριών
2. Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης
3. Κώδικες διακυβέρνησης
4. Διαδικασία αξιολόγησης διοικητικού συμβουλίου
5. Έλεγχος και διαδικασίες πιστοποίησης
6. Πιστοποίηση για τα αποτελέσματα των βιώσιμων πρακτικών

6. Ανάπτυξη και εφαρμογή στρατηγικής απανθρακοποίησης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Κλιματική αλλαγή: βασικά δεδομένα
2. Αξιολόγηση κλιματικών κινδύνων και ευκαιριών
3. Λογιστική εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: πεδία εκπομπών υπολογισμός ανθρακικού αποτυπώματος)
4. Διαχείριση εκπομπών άνθρακα, εσωτερική τιμολόγηση άνθρακα, αντιστάθμιση (offsets) και ανταλλαγή εκπομπών άνθρακα
5. Διαμόρφωση σχεδίου κλιματικής μετάβασης: Ανάλυση σεναρίων σχετικά με το κλίμα και καθορισμός στόχων που σχετίζονται με το κλίμα (Επιστημονικά τεκμηριωμένοι στόχοι)

7. Βιώσιμη χρηματοδότηση

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Μέθοδοι για τη μέτρηση και αξιολόγηση της βιωσιμότητας των επενδύσεων
2. Η ενσωμάτωση της βιώσιμης χρηματοδότησης στις παραδοσιακές διαδικασίες χρηματοοικονομικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων
3. Το περιβάλλον της αξιολόγησης ESG
4. Πράσινα ομόλογα και άλλα χρεόγραφα για τη χρηματοδότηση έργων και υποδομών με χαμηλές εκπομπές άνθρακα και βιώσιμο κλίμα

8. Απολογισμός - Έκθεση βιωσιμότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα

1. Παρουσίαση του βασικού πλαισίου ESG, της σχετικής νομοθεσίας και των προτύπων
2. Κανονισμοί και πρότυπα για την έκθεση βιωσιμότητας
3. Αξιοπιστία και βεβαιότητα για τις πληροφορίες που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα
4. Πλαίσιο ESG (Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Αειφορίας, Πρότυπα GRI Standards, Ομάδα δράσης για οικονομικές αποφάσεις που σχετίζονται με το κλίμα (Task Force on Climate related Disclosures TCFD), Ευρωπαϊκή ταξινομία)

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μικτή μέθοδο εκπαίδευσης (blended learning – δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία). Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Παρακολουθούν διαλέξεις δια ζώσης αλλά και εξ αποστάσεως
 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν παρουσιάσεις στελεχών της αγοράς για συγκεκριμένες καλές πρακτικές ESG που εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» ολοκληρώνεται σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του Προγράμματος και συνεχίζεται αμέσως μετά.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 μονάδες ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 1.200€. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του  συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 7/10/2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «ESG – Περιβαλλοντική, Κοινωνική και Εταιρική Διακυβέρνηση: Εργαλεία διαχείρισης και διαμόρφωσης στρατηγικής» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 3/10/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Προϊσταμένη του τμήματος ESG, για την αειφορία και την κλιματική αλλαγή του Ομίλου Motor Oil
Διευθύντρια του Κέντρου Κλιματικής Αλλαγής και Βιωσιμότητας (ΚεΚΑΒ)
Διευθυντής Αειφόρου Ανάπτυξης της MYTILINEOS S.A.
ESG & Sustainability Lead της ΔΕΛΤΑ Τρόφιμα
Sustainability and Stakeholders Relations Leader του ομίλου Interamerican
Director of Sustainability του ομίλου Δ.Ε.Η.
Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών, Γεωλογίας πεδίου και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην Διεύθυνση Λατομικών Προϊόντων της εταιρείας INTERΒETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Climate & Environmental Strategy at National Bank of Greece
Executive Director του United Nations Global Compact Network Greece
ESG & Corporate Communication Director Barba Stathis S.A.
Υπεύθυνη Εταιρικής Υπευθυνότητας (ESG) και Επικοινωνίας της Loulis Food Ingredients
Corporate Affairs & Communication Director του Ομίλου Goody’s-Everest
Περιβαλλοντολόγος της METRO ΑΕΒΕ και προϊσταμένη του Τμήματος Περιβάλλοντος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης
Αναπληρωτής Καθηγητής
Γενικός Διευθυντής Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης της ΔΕΗ
Eιδικός σε θέματα βιώσιμης χρηματοδότησης στο Κέντρο Κλιματικής και Βιωσιμότητας της Τράπεζας της Ελλάδος
Διευθυντής Περιβάλλοντος και Ποιότητας του Κλάδου Τσιμέντου Ελλάδας της TITAN Cement Company
Πρόεδρος της Επιτροπής Corporate Responsibility του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου
Chief Strategy Officer at Star Bulk Carriers Corp.
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΕΚ) και Πρόεδρος του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών
Human Resources at Uni-Pharma S.A. Pharmaceutical Laboratories
Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης Ομίλου ΟΤΕ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Μικτή (δια ζώσης και εξ αποστάσεως)

Δήλωση συμμετοχής έως:
3 Οκτωβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
7 Οκτωβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

1.200€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια