Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας

Practical Guide for Real Estate Transactions

Έναρξη προγράμματος: 13 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 9 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
22.04.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

2 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

6.4

Δίδακτρα:

300€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος  “Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας” είναι η αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας σύνταξης ενός συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας.

Σε αυτό το πλαίσιο θα παρουσιαστούν εκτενώς η δομή και ο τρόπος λειτουργίας της αγοράς ακινήτων, θα εξεταστούν οι παράγοντες που διαμορφώνουν την αξία ενός ακινήτου και θα προσδιοριστούν οι διακριτοί ρόλοι των εμπλεκόμενων,στην διαδικασία της αγοραπωλησίας, επαγγελματιών.

Επιπλέον, θα συζητηθεί ο ρόλος του κτηματολογίου και τα οφέλη που έχει φέρει στην αγορά ακινήτων και θα αναλυθούν τα βήματα που απαιτούνται για την έκδοση ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίου και τη νομιμοποίηση τυχόν αυθαίρετων κατασκευών ή χρήσεων, σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, οι συμμετέχοντες/-ουσες θα είναι σε θέση να προχωρήσουν σε μία σωστά δομημένη αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας ελαχιστοποιώντας τους κινδύνους που συναντώνται σε αυτή.

Τέλος, θα γίνει αναφορά στη διαδικασία που ακολουθείται για τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, εξετάζοντας τα κριτήρια που πιστοποιούν την αξία ενός ακινήτου καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα του υποψήφιου δανειολήπτη.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Ιδιοκτήτες ακινήτων, υποψήφιους αγοραστές/πωλητές ακινήτων, κτηματομεσίτες, διαχειριστές ακινήτων, εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, κατασκευαστές, εκτιμητές ακινήτων, μηχανικοί, αναλυτές αγορών, συμβουλευτικές επιχειρήσεις, λογιστές, δικηγόρους, ασφαλιστές αλλά και άτομα που ενδιαφέρονται για την απόκτηση ουσιαστικών γνώσεων της αγοράς ακινήτων και της διαδικασίας συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητων περιουσιακών στοιχείων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας” κάποιος θα μπορεί να:

 1. Περιγράφει πώς λειτουργεί η αγορά ακινήτων και προσδιορίζει τα βήματα που απαιτούνται για την αγοραπωλησία ακίνητης περιουσίας.
 2. Εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας των κτηματολογίων και επισημαίνει την σημασία τους στην αγορά ακινήτων
 3. Παραθέτει τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία ενός ακινήτου.
 4. Εκτιμά την αξία ενός ακινήτου εξετάζοντας τις τρεις διαστάσεις του και προσαρμόζει την αποτίμησή του σύμφωνα με τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων.
 5. Συσχετίζει τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ακινήτου με την αξία του.
 6. Υποστηρίζει και οργανώνει τη διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου, εξετάζοντας τους δείκτες διασφαλιστικής αξίας του ακινήτου.
 7. Συμμορφώνεται με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και το νομικό πλαίσιο που αφορά την ασφαλή αγοραπωλησία ενός ακινήτου.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 2 μήνες

1. Βασικά χαρακτηριστικά ακίνητης περιουσίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγικές έννοιες – Ορολογία αγοράς ακίνητης περιουσίας
 • Κατηγορίες και βασικά χαρακτηριστικά ακινήτων
 • Οι τρεις διαστάσεις του ακινήτου
 • Προσδιοριστικοί παράγοντες αξίας ακινήτου
 • Δομή και λειτουργία της αγοράς ακινήτων

2. Η διαδικασία εύρεσης ακινήτου και ο ρόλος του κτηματομεσίτη στην αγορά ακινήτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η διαδικασία εύρεσης ακινήτου
 • Ο ρόλος του κτηματομεσίτη ακίνητης περιουσίας
 • Οι υποχρεώσεις του κτηματομεσίτη
 • Ο νόμος που διέπει την λειτουργία του κτηματομεσίτη και η μεσιτική αμοιβή

3. Νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του δικηγόρου από την πλευρά του αγοραστή και η διαδικασία νομικού ελέγχου του ακινήτου
 • Ο ρόλος του δικηγόρου από την πλευρά του πωλητή
 • Ο ρόλος του μηχανικού και η διαδικασία τεχνικού ελέγχου του ακινήτου

4. Οργάνωση και λειτουργία κτηματολογίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο θεσμός και η λειτουργία του κτηματολογίου
 • Οφέλη κτηματολογίου
 • Τηρούμενα στοιχεία κτηματολογίου
 • Ανάλυση καταχωρημένων εγγραπτέων δικαιωμάτων που αφορούν την ακίνητη περιουσία

5. Ο ρόλος του συμβολαιογράφου και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του συμβολαίου αγοραπωλησίας ακίνητης περιουσίας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του συμβολαιογράφου
 • Το συμβόλαιο αγοράς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το συμβόλαιο αγοραπωλησίας ακινήτου

6. Νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων ακινήτου, ηλεκτρονική ταυτότητα και πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαδικασία ελέγχου και ρύθμισης αυθαίρετων κατασκεύων / χρήσεων ακινήτου
 • Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίου
 • Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου

7. Τραπεζική χρηματοδότηση - στεγαστικό δάνειο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου
 • Διασφαλιστική αξία ακινήτου (ανάλυση δεικτών)

8. Εκτίμηση αξίας ακινήτου

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ο ρόλος του εκτιμητή ακινήτου
 • Η διαδικασία εκτίμησης του ακινήτου
 • Βασικές μεθοδολογίες αποτίμησης αξίας ακινήτου

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 8 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 2 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 με 2 εβδομάδες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 6,40 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 300 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 13 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Πρακτικός Οδηγός Αγοραπωλησίας Ακίνητης Περιουσίας» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 9 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Δόκτωρ
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
9 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
13 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

300€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια