Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις

Ratios in Forecasting Financial Statements

Έναρξη προγράμματος: 30 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 27 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
08.09.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.20

Δίδακτρα:

150€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Η επιλογή του τρόπου που θα χρηματοδοτήσει τις δραστηριότητες της μία επιχείρηση (δηλαδή ίδια ή/και ξένα κεφάλαια) έχει άμεσο αντίκτυπο στην εικόνα της επιχείρησης όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω των λογιστικών καταστάσεων. Πώς συνδέονται οι εκτιμήσεις για τις πωλήσεις που θα έχει μία επιχείρηση με τους αριθμοδείκτες αλλά και την διαμόρφωση των λογιστικών καταστάσεων στο μέλλον;

Σκοπός του προγράμματος είναι η παρουσίαση τεχνικών πρόβλεψης των λογιστικών καταστάσεων με τη χρήση αριθμοδεικτών και δη πρότυπων. Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα αντιληφθούν τη σύνδεση των αριθμοδεικτών που χρησιμοποιεί μια επιχείρηση με τη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τις επενδύσεις που θα πραγματοποιήσει και τον τρόπο που θα χρηματοδοτήσει τις δράσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, θα δοθεί έμφαση στους πρότυπους αριθμοδείκτες και θα εξεταστεί η χρήση εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής. Συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες/ουσες θα εξοικειωθούν με την παρουσίαση και την ανάλυση λογιστικών καταστάσεων και θα εφαρμόσουν εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής για να προβλέψουν λογιστικές καταστάσεις κάνοντας υποθέσεις βασισμένες στο επίπεδο των πωλήσεων και στο ύψος συγκεκριμένων αριθμοδεικτών.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, ειδικότερα, χρηματοοικονομικούς αναλυτές, στελέχη λογιστηρίων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών, επενδυτές, φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και σε όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά των Λογιστικών Καταστάσεων.
 • Παρουσιάζει και αναλύει βασικές κατηγορίες αριθμοδεικτών.
 • Προσδιορίζει το επίπεδο ρευστότητας μιας επιχείρησης και αποφασίζει για τον τρόπο που θα πρέπει να επιλέξει για να την διατηρεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.
 • Συσχετίζει την ρευστότητα με την δραστηριότητα της επιχείρησης για να κρίνει πως η επιχείρηση θα λειτουργήσει αποτελεσματικότερα.
 • Συνδυάζει λογιστικές καταστάσεις και αριθμοδείκτες για την εξαγωγή συμπερασμάτων.
 • Συσχετίζει πρότυπους αριθμοδείκτες με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις.
 • Πραγματοποιεί ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας για να θέσει τις βάσεις που θα του επιτρέψουν να
  βαθμολογήσει την πιστοληπτική ικανότητα μιας επιχείρησης.
 • Συνδέει την ανάλυση ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και άντλησης κεφαλαίων με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις.
 • Υποστηρίζει τη σύνδεση των λογιστικών καταστάσεων για τη λήψη αποτελεσματικών χρηματοδοτικών αποφάσεων.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας

1. Παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Βασικά χαρατηριστικά λογιστικών καταστάσεων
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση ταμειακών ροών
 • Σύνδεση λογιστικών καταστάσεων

2. Ανάλυση ρευστότητας και δραστηριότητας

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Σύγκριση αριθμοδεικτών – Πρότυποι αριθμοδείκτες
 • Επάρκεια και ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες ρευστότητας
 • Δραστηριότητα – Αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες δραστηριότητας

3. Ανάλυση αποδοτικότητας και διάρθρωσης κεφαλαίων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Η έννοια της αποδοτικότητας
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες αποδοτικότητας
 • Σημαντικοί αριθμοδείκτες διάρθρωσης κεφαλαίων

4. Προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 1 εβδομάδα
 • Εργαλεία επιχειρηματικής αναλυτικής ως προς την πρόβλεψη λογιστικών καταστάσεων
 • Η χρήση των πρότυπων αριθμοδεικτών
 • Σύνδεση ανάλυσης ρευστότητας, κεφαλαιακής διάρθρωσης και άντλησης κεφαλαίων με προβλεπτικές λογιστικές καταστάσεις
 • Εφαρμογές προβλεπτικών λογιστικών καταστάσεων

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 4 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 1 εβδομάδα.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education στην «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3,20 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 150 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Πρότυποι Αριθμοδείκτες και Προβλεπτικές Λογιστικές Καταστάσεις» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 27/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
27 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
30 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

150€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια