Στρατηγικό Μάνατζμεντ

Strategic Management

Έναρξη προγράμματος: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούνιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 12 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
26.08.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

3 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

9.6

Δίδακτρα:

450€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος “Στρατηγικό Μάνατζμεντ” είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/-ουσών με τις βασικές αρχές που αφορούν τη στρατηγική διοίκηση επιχειρήσεων και οργανισμών.
Αρχικά, θα εξεταστεί ο ρόλος της επιχείρησης στο σύγχρονο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον και θα διερευνηθούν οι πλέον πρόσφατες εξελίξεις και πρακτικές αναφορικά με την αξιοποίηση ευκαιριών και την εξουδετέρωση απειλών του εξωτερικού περιβάλλοντος. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην έννοια της στρατηγικής, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης των επιχειρήσεων, θα αναλυθούν οι κύριες διαστάσεις που τη συνθέτουν και θα παρουσιαστούν εκτενώς τα στάδια που απαιτούνται για την διαμόρφωση, τεκμηρίωση και παρουσίαση ολοκληρωμένων στρατηγικών πλάνων. Σε αυτό το πλαίσιο, θα συζητηθούν τα συνήθη σφάλματα που εντοπίζονται κατά τον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας στρατηγικής και θα αναδειχθούν οι παράγοντες που συμβάλλουν στην απόκτηση ή/και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων τα οποία επιθυμούν να ενημερωθούν γύρω από τις νέες τάσσεις και εξελίξεις του χώρου και τα συχνά λάθη που παρατηρούνται στη χάραξη στρατηγικής. Επίσης, επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιστήμονες, άτομα από όλους τους κλάδους που επιθυμούν να αναπτύξουν το επίπεδο γνώσεων και τις ικανότητές τους γύρω από τη διαδικασία διαμόρφωσης και υλοποίησης της στρατηγικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Στρατιγικό Μάνατζμεντ” φιλοδοξεί να καλύψει ένα σημαντικό κενό το οποίο υπάρχει στην ελληνική αγορά και το οποίο συνδέεται με το περιθώριο περαιτέρω ανάπτυξης της στρατηγικής σκέψης των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο και διεπιστημονικό πρόγραμμα που εμπλουτίζει τον εκπαιδευόμενο με ουσιαστικές γνώσεις στο τομέα της στρατηγικής των επιχειρήσεων. Ταυτόχρονα, στοχεύει στο να αναπτύξει την στρατηγική και μακροχρόνια σκέψη των συμμετεχόντων/-ουσών και θέτει τις βάσεις για την ουσιαστική ενασχόλησή τους με τον τομέα της επιχειρησιακής στρατηγικής σε ανώτατο διοικητικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα είναι δομημένο στην βάση της πιο σύγχρονης διεθνούς ακαδημαϊκής βιβλιογραφίας καθώς και στην εμπειρία που προέρχεται από την πραγματοποίηση ερευνών στο αντικείμενο της στρατηγικής των επιχειρήσεων από τους εισηγητές του.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 3 μήνες

1. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Εισαγωγή στη Στρατηγική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

Η έννοια της επιχείρησης στις σύγχρονες οικονομίες
Βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Σχέση Διοίκησης Επιχειρήσεων και Στρατηγικής
Εναλλακτικοί ορισμοί στρατηγικής
Αναγκαιότητα Στρατηγικής

2. Ανάλυση Εξωτερικού και Εσωτερικού Περιβάλλοντος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Διαστάσεις εξωτερικού περιβάλλοντος
 • Εργαλεία ανάλυσης μάκρο-περιβάλλοντος (ανάλυση PESTEL)
 • Εργαλεία ανάλυσης ανταγωνιστικού περιβάλλοντος (πέντε δυνάμεις του Porter, στρατηγικές ομάδες)
 • Διαστάσεις εσωτερικού περιβάλλοντος (πόροι, ικανότητες)
 • Εργαλεία ανάλυσης εσωτερικού περιβάλλοντος (αλυσίδα αξίας, ανάλυση VRIO, συστήματα δραστηριοτήτων)
 • Δυνάμεις, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές (SWOT analysis)

3. Ανταγωνιστική Στρατηγική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
 • Γενικές ανταγωνιστικές στρατηγικές
 • Ηγεσία κόστους
 • Ηγεσία διαφοροποίησης
 • Συνδυασμός στρατηγικών κόστους και διαφοροποίησης
 • Υβριδικές στρατηγικές

4. Εταιρική Στρατηγική Ανάπτυξης

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Οικονομίες κλίμακας και φάσματος
 • Κάθετη ολοκλήρωση
 • Οριζόντια Ολοκλήρωση
 • Συσχετισμένη διασπορά δραστηριοτήτων
 • Ασυσχέτιστη διασπορά δραστηριοτήτων
 • Συνδυασμός εταιρικών στρατηγικών

5. Μέθοδοι Υλοποίησης Στρατηγικής: Εξαγορές και Συγχωνεύσεις

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Ορισμοί εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Κίνητρα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Αποτελεσματικότητα Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Διαδικασία Εξαγορών και Συγχωνεύσεων
 • Σύγκριση Εξαγορών και Συγχωνεύσεων με άλλες μεθόδους υλοποίησης στρατηγικής όπως στρατηγικές συμμαχίες και οργανική ανάπτυξη

6. Αξιολόγηση Στρατηγικής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Στρατηγική στην Πράξη
 • Εκτίμηση καταλληλότητας της στρατηγικής
 • Εκτίμηση εφικτότητας της στρατηγικής
 • Εκτίμηση αποδεκτότητας της στρατηγικής

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education στο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 12 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 3 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ξεπερνά τις 240 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education στο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 9,60 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 450 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education στο «Στρατηγικό Μάνατζμεντ» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Δόκτωρ
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
12 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
16 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

450€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια