Χρηματοοικονομική Λογιστική

Financial Accounting

Έναρξη προγράμματος: 23 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Ιούλιος 2023
Λήξη αιτήσεων: 19 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
02.09.2024
Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

5 μήνες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

16.00

Δίδακτρα:

600€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος «Χρηματοοικονομική Λογιστική» είναι η εκπαίδευση των συμμετεχόντων/ουσών στο σύνολο των βασικών, αλλά εφαρμοσμένων, γνώσεων που χρειάζεται να διαθέτουν ώστε να είναι σε θέση να παρακολουθούν την λογιστική πληροφόρηση που συνδέεται με μία επιχείρηση και να κατανοούν την χρηματοοικονομική της κατάσταση.

Οι εκπαιδευόμενοι/ες θα εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία σύνταξης λογιστικών καταστάσεων (ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων), ενώ θα οπτικοποιήσουν και θα εφαρμόσουν όλη τη διαδικασία που ακολουθείται από ένα λογιστήριο κατά τη διάρκεια της λογιστικής χρήσης μέχρι και την διεκπεραίωση της σύνταξης των λογιστικών καταστάσεων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι λογιστικές καταστάσεις, τα λογιστικά βιβλία και στοιχεία, η απογραφή και όλες οι λογιστικές εγγραφές που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Συνολικά, οι εκπαιδευόμενοι/ες θα έχουν τη δυνατότητα να αφομοιώσουν όλες τις κινήσεις που διενεργούνται σε ένα λογιστήριο και να λαμβάνουν σχετικές αποφάσεις, μέσω της μελέτης του λογιστικού κυκλώματος, της αναλυτικής παρουσίασης και εφαρμογής της κάθε φάσης του.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα Executive Education «Χρηματοοικονομική Λογιστική» απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους στη λογιστική και πιο συγκεκριμένα στην χρηματοοικονομική λογιστική, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία με τα άτομα που εργάζονται στα λογιστήρια.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μέσω του προγράμματος Executive Education «Χρηματοοικονομική Λογιστική», οι συμμετέχοντες θα έχουν πολλαπλά οφέλη. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι μία/ένας απόφοιτη/απόφοιτος θα είναι σε θέση να:

 • Εξηγεί τη σχέση της λογιστικής με την παροχή πληροφοριών.
 • Κατατάσσει και να παρουσιάζει τα στοιχεία της επιχείρησης βάσει των πληροφοριών που παρέχονται από τις λογιστικές καταστάσεις όπως είναι ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων, η Κατάσταση Ταμειακών Ροών και η Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων.
 • Συνοψίζει τα χαρακτηριστικά των λογιστικών βιβλίων και στοιχείων.
 • Αναγνωρίζει λογαριασμούς και οργανώνει την λογιστική πληροφόρηση σε μία λογιστική κατάσταση.
 • Εξετάζει τις μεταβολές στις λογιστικές καταστάσεις ως αποτέλεσμα των λογιστικών γεγονότων.
 • Αναφέρει τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν κατά την καταχώρηση των λογιστικών γεγονότων στα λογιστικά βιβλία.
 • Περιγράφει τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν στο πλαίσιο ενός λογιστικού κυκλώματος.
 • Υποδεικνύει τις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν βάσει των αποτελεσμάτων της απογραφής.
 • Παρουσιάζει τα αποτελέσματα που επέτυχε η επιχείρηση στο τέλος της χρήσης.
 • Συντάσσει λογιστικές καταστάσεις, αξιολογώντας το πώς θα χρησιμοποιήσει τα ισοζύγια και την εγγραφή κλεισίματος.

 

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 5 μήνες

1. Εισαγωγικές έννοιες λογιστικής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Τι είναι η λογιστική και ποια η χρησιμότητά της για τις επιχειρήσεις
 • Η λογιστική ως διαδικασία παροχής πληροφοριών και ο ρόλος της στη διαδικασία λήψης αποφάσεων
 • Κλάδοι λογιστικής επιστήμης
 • Βασικές λογιστικές αρχές

2. Παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Η έννοια των λογιστικών καταστάσεων
 • Λογαριασμοί και λογιστικές καταστάσεις
 • Ισολογισμός
 • Κατάσταση Αποτελεσμάτων
 • Κατάσταση Ταμειακών Ροών
 • Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων
 • Σύνδεση λογιστικών καταστάσεων

3. Λογιστικό γεγονός και λογιστικά στοιχεία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εισαγωγή στα λογιστικά γεγονότα
 • Επίδραση λογιστικών γεγονότων στις λογιστικές καταστάσεις
 • Λογιστικά στοιχεία

4. Διπλογραφικό σύστημα και λογιστικά βιβλία

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Παρουσίαση λογιστικών βιβλίων
 • Ημερολογιακές εγγραφές και κανόνες διπλογραφικού συστήματος

5. Λογιστικό κύκλωμα και απογραφή

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Το λογιστικό κύκλωμα και οι φάσεις του
 • Η απογραφή και τα είδη της
 • Η σημαντικότητα της απογραφής στο τέλος της χρήσης

6. Εφαρμογές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων – Λογιστικά σφάλματα

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Εφαρμογές καταχώρησης λογιστικών γεγονότων
 • Λογιστικά σφάλματα

7. Εγγραφές προσαρμογής

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Χρησιμότητα ημερολογιακών εγγραφών προσαρμογής
 • Ισοζύγια, απογραφή και εγγραφές προσαρμογής
 • Εφαρμογές εγγραφών προσαρμογής

8. Εγγραφές προσδιορισμού λογιστικού αποτελέσματος

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Προσδιορισμός μικτού αποτελέσματος
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος εκμετάλλευσης
 • Προσδιορισμός αποτελέσματος χρήσης

9. Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων και Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων

10. Εφαρμογές λογιστικών κυκλωμάτων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες
 • Λογιστικά κυκλώματα εταιρειών παροχής υπηρεσιών
 • Λογιστικά κυκλώματα εμπορικών εταιρειών

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με την μέθοδο της ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές όποτε κρίνεται σκόπιμο

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 20 διδακτικές εβδομάδες, δηλαδή σε 5 περίπου μήνες. Κάθε διδακτική ενότητα διαρκεί 2 εβδομάδες. Ο συνολικός χρόνος ενασχόλησης με όλες τις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος δεν ξεπερνά τις 400 διδακτικές ώρες. Να σημειωθεί ότι κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων και του Πάσχα, αλλά και τον μήνα Αύγουστο, διακόπτεται η παροχή του προγράμματος Executive Education.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 16,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 600 €. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 5%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education στη «Χρηματοοικονομική Λογιστική» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 19 Σεπτεμβρίου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Μέθοδος:

Ασύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
19 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
23 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

600€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια