Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Business Administration Essentials

Έναρξη προγράμματος: 20 Μαΐου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Απρίλιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 16 Μαΐου 2024
EARLY
ENTRY
έως
29.04.2024
Μέθοδος:

Σύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

18 ώρες - 1 μήνας

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

2.00

Δίδακτρα:

250€

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – Business Administration Essentials» αποσκοπεί στην παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν σημαντικά θέματα που απασχολούν τη σημερινή εποχή μια επιχείρηση.

Κύρια επιδίωξη του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με εισαγωγικές γνώσεις μάνατζμεντ, μάρκετινγκ, διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, λογιστικής και χρηματοοικονομικής, αλλά και επιχειρηματικής αναλυτικής και στατιστικής που είναι χρήσιμες στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τα οικονομικά ζητήματα μιας επιχείρησης. Το πρόγραμμα είναι ιδανικό για άτομα που επιθυμούν α) να ξεκινήσουν σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή β) να αντλήσουν πληροφόρηση, πριν λάβουν αποφάσεις, για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για να εμβαθύνουν στο management.

Οι εκπαιδευόμενοι/-ες, μέσα από τις ενότητες του προγράμματος θα μπορέσουν να συλλάβουν τα βασικά χαρακτηριστικά λειτουργίας μιας επιχείρησης σε διάφορες πτυχές της οργάνωσής της. Επιπλέον, θα κατανοήσουν τα βασικά στοιχεία διοίκησης επιχειρήσεων και θα εξοικειωθούν με τις σημαντικότερες έννοιες αυτής, που αποτελούν τη βάση για περαιτέρω εμβάθυνση στο πεδίο ενδιαφέροντός τους.

Το πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρεται με τη μέθοδο της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και αναπτύσσεται σε πέντε διδακτικές ενότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όσους/ες επιθυμούν να αναπτύξουν το επιστημονικό τους υπόβαθρο και τις ικανότητες τους σε ό,τι έχει να κάνει με δεξιότητες και γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων, διευθυντικά στελέχη που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη διοίκηση.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Κατονομάζει τις βασικές κατηγορίες μάνατζερ και διακρίνει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα διοικητικά στελέχη στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 2. Περιγράφει σε εισαγωγικό επίπεδο τη λειτουργία της διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού σε διάφορους τύπους οργανισμών/οργανώσεων διακρίνοντας τους ρόλους των αρμόδιων στελεχών.
 3. Αναλύει τις βασικές πληροφορίες που παρέχουν οι λογιστικές – χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 4. Προσδιορίζει σε εισαγωγικό επίπεδο το πώς διαμορφώθηκε το αποτέλεσμα της χρήσης λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένες λογιστικές αρχές.
 5. Αποδίδει το μάνατζμεντ ως το άθροισμα των ακόλουθων τεσσάρων λειτουργιών: προγραμματισμός, οργάνωση, ηγεσία και έλεγχος.
 6. Ταξινομεί σε εισαγωγικό επίπεδο δεδομένα με τη βοήθεια εργαλείων επιχειρηματικής αναλυτικής.

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 18 ώρες - 1 μήνας

1. Εισαγωγή στο μάνατζμεντ και τη στρατηγική επιχειρήσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Ορισμός και βασικές αρχές μάνατζμεντ
2. Ο ρόλος του μάνατζερ στη σύγχρονη επιχείρηση και οι βασικές λειτουργίες του μάνατζμεντ
3. Εισαγωγή στο στρατηγικό μάνατζμεντ
4. Βασικά στοιχεία ανάλυσης εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος επιχείρησης

2. Εισαγωγικές έννοιες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 διδακτικές ώρες
1. Η λειτουργία της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού
2. Ανάλυση θέσης εργασίας
3. Προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού

3. Εισαγωγή στη λογιστική και τη χρηματοοικονομική

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Έννοια και σημασία της λογιστικής
2. Βασικές λογιστικές καταστάσεις: Ισολογισμός και Κατάσταση αποτελεσμάτων
3. Χρονική αξία του χρήματος και οι έννοιες του κινδύνου και της απόδοσης

4. Εισαγωγή στο μάρκετινγκ

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 διδακτικές ώρες

1. Βασικές έννοιες Μάρκετινγκ
2. Βασικές αρχές συμπεριφοράς καταναλωτή
3. Εισαγωγή στην Έρευνα Μάρκετινγκ και αγοραστική συμπεριφορά καταναλωτών

5. Βασικές έννοιες στατιστικής και επιχειρηματικής αναλυτικής για στελέχη επιχειρήσεων

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 4 διδακτικές ώρες
1. Εισαγωγή στη στατιστική για επιχειρήσεις
2. Συλλογή δεδομένων
3. Περιγραφική στατιστική
4. Εισαγωγή στην επιχειρηματική αναλυτική

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με τη χρησιμοποίηση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθόδων οι οποίες συνδυάζουν τις κλασικές διαλέξεις με διάφορες καινοτόμες μεθόδους μάθησης (π.χ. μελέτες περιπτώσεων, παιχνίδια ρόλων, προσομοιώσεις του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, κ.λπ.).

Η πρωτοποριακή αυτή μέθοδος διδασκαλίας προσφέρει πολλαπλά επίπεδα μάθησης, βοηθώντας τους συμμετέχοντες να κατανοήσουν καλύτερα τη θεματολογία του προγράμματος και να εφαρμόσουν γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων που έχουν αποκομίσει σε πραγματικά θέματα και προβλήματα. Επιπλέον, παρέχεται πλούσιο υποστηρικτικό υλικό (π.χ., εξειδικευμένα άρθρα, βίντεο, σχετικοί ιστότοποι κ.λπ.), στο οποίο οι συμμετέχοντες μπορούν να ανατρέξουν προκειμένου να αποκτήσουν πληρέστερη ενημέρωση.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται εξ αποστάσεως με τη χρήση εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης.
Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Έχουν livestreaming συναντήσεις με τους εκπαιδευτές
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν ασύγχρονο οπτικοακουστικό υλικό (videos) των εκπαιδευτών τους
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» ολοκληρώνεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως σε 18 διδακτικές ώρες, δηλαδή σε 1 περίπου μήνα. Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται αποκλειστικά Σαββατοκύριακα, κατά τις πρωινές ώρες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του εξ αποστάσεως προγράμματος Executive Education «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) και πιο συγκεκριμένα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ). Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 2,00 βαθμοί ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Τα δίδακτρα για την παρακολούθηση του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού προγράμματος ανέρχονται στο ποσό των 250€. Το πρόγραμμα συνοδεύεται από εκπτωτική πολιτική.

Η Early entry ημερομηνία είναι ένας μήνας πριν την ημερομηνία της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων. Αν δηλώσετε συμμετοχή τουλάχιστον έναν μήνα νωρίτερα της καταληκτικής ημερομηνίας δήλωσης συμμετοχής λαμβάνετε έκπτωση 10%.

Οι εκπαιδευόμενοι δικαιούνται έκπτωσης ανάλογα με το αν εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Έκπτωση 10%

 • Άνεργοι
 • Άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Υπάλληλοι ΑΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων
 • Συμμετοχή τριών ατόμων και πάνω από τον ίδιο φορέα

Κατηγορία Β: Έκπτωση 5%

 • Με προεγγραφή έως συγκεκριμένη ημερομηνία
 • Με εφάπαξ πληρωμή διδάκτρων πριν την έναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος

 

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του επόμενου κύκλου του συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 20 Μαΐου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «Εισαγωγή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι την Πέμπτη 16 Μαΐου 2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Επίκουρη Καθηγήτρια
Επίκουρος Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής
Επίκουρος Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Μέθοδος:

Σύγχρονη - Εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
16 Μαΐου 2024
Έναρξη προγράμματος:
20 Μαΐου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

250€

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια