Κοντεκάκης Εμμανουήλ

Κοντεκάκης Εμμανουήλ

Υπεύθυνος Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών, Γεωλογίας πεδίου και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην Διεύθυνση Λατομικών Προϊόντων της εταιρείας INTERΒETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.
Γρυπάρειο Μέγαρο,
5ος όροφος, γραφείo 518

Ο κ. Εμμανουήλ Κοντεκάκης είναι πτυχιούχος του Τμήματος Γεωλογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Παναπιστημίου Αθηνών από το οποίο αποφοίτησε το 1997, με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών στην Εφαρμοσμένη Περιβαλλοντική Γεωλογία του ιδίου Ιδρύματος το 2016.
Με 24 χρόνια εμπειρία στον τομέα των Kατασκευών και στη Bιομηχανία, από το 2016 κατέχει την θέση του Υπευθύνου Τμήματος Ποιοτικού Ελέγχου Αδρανών, Γεωλογίας πεδίου και Διαχείρισης Συστημάτων Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην Διεύθυνση Λατομικών Προϊόντων της εταιρείας INTERΒETON ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Α.Ε.. Η Εταιρεία είναι θυγατρική του Ομίλου ΤΙΤΑΝ και εξειδικεύεται στην παραγωγή λατομικών προϊόντων και ετοίμου σκυροδέματος.
Κύρια αντικείμενα του Τμήματος είναι η κάλυψη με σχέδια διαχείρισης βιοποικιλότητας όλων των ενεργών λατομείων της Εταιρείας στην Ελλάδα σε περιοχές υψηλής αξίας βιοποικιλότητας, η συνεχής αξιολόγηση των περιβαλλοντικών τους πλευρών και η διαρκής αναβάθμιση και επικαιροποίηση του Ενοποιημένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζεται σε αυτά. Η απόκτηση Περιβαλλοντικής Δήλωσης Προϊόντος (EPD) σε όλα τα λατομεία αδρανών, σε συμμόρφωση με τα πρότυπα ISO 14025 και EN 15804, αποτελεί επιπροσθέτως υψηλής προτεραιότητας στόχο. Οι εν λόγω Δηλώσεις παρέχονται στους πελάτες για την ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα και άλλων περιβαλλοντικών δεικτών στον κύκλο ζωής των παραγόμενων αδρανών.
Η επιβεβαίωση της συμμόρφωσης της ποιότητας των λατομικών προϊόντων με το σύνολο των Κανονισμών, Τεχνικών Προδιαγραφών και Προτύπων τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και η συνεχής αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας του Ενοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας των Λατομείων παραμένουν πάντα στον βασικό πυρήνα των αρμοδιοτήτων του Τμήματος.
Η υπεύθυνη εξόρυξη των πρώτων υλών, η προστασία και διατήρηση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας στις περιοχές που δραστηριοποιείται η εταιρεία ΤΙΤΑΝ συγκαταλέγονται στους κύριους στόχους προτεραιότητάς της.

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια