ESG: Βιώσιμη Ανάπτυξη Επιχειρήσεων

ESG: Sustainability Management

Έναρξη προγράμματος: 23 Σεπτεμβρίου 2024
Απονομή Πιστοποιητικού Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης: Μάρτιος 2024
Λήξη αιτήσεων: 20 Σεπτεμβρίου 2024
EARLY
ENTRY
έως
31.08.2024
Μέθοδος:

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Διάρκεια:

1 μήνας - 4 ώρες

Πιστωτικές μονάδες (ECVET):

3.2

Δίδακτρα:

-

Γενικά

Σκοπός προγράμματος

Το πρόγραμμα Executive Education «ESG: Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων» αποσκοπεί να προσφέρει σε στελέχη επιχειρήσεων ένα γενικό πλαίσιο γνώσεων αναφορικά με τα σύγχρονα ζητήματα της περιβαλλοντικής, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG), καθώς και μία εισαγωγή στα εργαλεία που χρειάζονται για την διαμόρφωση στρατηγικής ESG με στόχο την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης μιας επιχείρησης. Εταιρείες που υιοθετούν καλές πρακτικές ESG ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς, ενισχύουν την φήμη τους, βελτιώνουν τις αποδόσεις τους μέσω βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην κοινωνία και στο περιβάλλον.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει το ευρύτερο πλαίσιο και ιστορικό υπόβαθρο των τελευταίων εξελίξεων στο χώρο του ESG και την σημασία τους για τις επιχειρηματικές στρατηγικές. Θα προσφέρει μια εισαγωγή στα εργαλεία για την εφαρμογή στρατηγικών ESG στις επιχειρήσεις, αναδεικνύοντας τα ενδεδειγμένα μέσα για κάθε μία από τις τρεις διαστάσεις της διακυβέρνησης: περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική.

Σε ποιους απευθύνεται το πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν αποκλειστικά στα στελέχη μελών του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου – AHK.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Executive Education «ESG: Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων» προσφέρει σημαντικά μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, στους/στις συμμετέχοντες/ουσες του προγράμματος. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο/η εκπαιδευόμενος/η θα είναι σε θέση να:

 1. Ορίζει το πλαίσιο της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης (ESG) και εξηγεί την στρατηγική σημασία της βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις.
 2. Διατυπώνει με σαφήνεια τα προβλήματα ESG που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση.
 3. Αναλύει και ιεραρχεί τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται με τις τρεις διαστάσεις του ESG, αλλά και με την κλιματική αλλαγή.
 4. Παρουσιάζει τα βασικά εργαλεία για την εφαρμογή στρατηγικών ESG μαζί με μελέτες περιπτώσεων για τις τρεις διαστάσεις του ESG.
 5. Αξιολογεί σε περιβαλλοντικό και κοινωνικό επίπεδο τον κύκλο ζωής βάσει προτύπων συστημάτων περιβαλλοντικής και κοινωνικής ολοκληρωμένης διαχείρισης που εξετάζουν διάφορες περιβαλλοντικές και κοινωνικές διαστάσεις όπως την εξοικονόμηση ενέργειας, την ανακύκλωση, μείωση της ρύπανσης, ανθρώπινα δικαιώματα και οι συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας.
 6. Ενεργεί μεθοδικά και αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία ανάλυσης μίας από της διαστάσεις της εταιρικής, κοινωνικής και περιβαλλοντικής διακυβέρνησης.
 7. Καθορίζει στόχους που σχετίζονται με το κλίμα στο πλαίσιο ανάπτυξης και εφαρμογής διαφόρων στρατηγικών.
 8. Συμμορφώνεται με το βασικό πλαίσιο ESG, της σχετικής νομοθεσίας και των προτύπων π.χ., ISO, EMAS, ESG S&P, GRI (Global Reporting Standards).

Διδακτικές ενότητες

Οι διδακτικές ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

Διδακτικές ενότητες

Συνολική διάρκεια: 1 μήνας - 4 ώρες

1. ESG και βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων: Το πλαίσιο

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Υπόβαθρο βιωσιμότητας: σημαντικά σημεία-σταθμοί στην ιστορία της εταιρικής βιωσιμότητας
2. Βιώσιμη Ανάπτυξη και SDG’s
3. Προσεγγίσεις για την εταιρική βιωσιμότητα (ESG) στην πορεία του χρόνου
4. Η στρατηγική σημασία της βιωσιμότητας για τις επιχειρήσεις.

2. Βασικά εργαλεία διαχείρισης για την εφαρμογή στρατηγικών ESG

Διάρκεια διδακτικής ενότητας: 2 εβδομάδες

1. Αναγνώριση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και εταιρικών κινδύνων και ευκαιριών
2. Βιώσιμο μάρκετινγκ και διαχείριση ανθρώπινων πόρων
3. Βιώσιμη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
4. Βιώσιμη παραγωγή και logistics
5. Βιώσιμη λογιστική και διαχειριστικός έλεγχος

Εκπαιδευτική μεθοδολογία

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα προσφέρεται με τη σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως μέθοδο διδασκαλίας. Οι εκπαιδευόμενες/οι  αξιοποιούν εξειδικευμένη πλατφόρμα εκπαίδευσης για να αφομοιώσουν την προσφερόμενη γνώση.

Στο πλαίσιο των διδακτικών ενοτήτων, οι εκπαιδευόμενοι:

 • Παρακολουθούν διαλέξεις εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση)
 • Υποστηρίζονται διαρκώς από τους εκπαιδευτές του προγράμματος
 • Μελετούν συγκεκριμένο εφαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό
 • Διαβάζουν πολλά παραδείγματα και case studies
 • Παρακολουθούν παρουσιάσεις στελεχών της αγοράς για συγκεκριμένες καλές πρακτικές ESG που εφαρμόζουν στις επιχειρήσεις όπου εργάζονται
 • Εξασκούνται μέσω ερωτήσεων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης
 • Μετά από κάθε διδακτική ενότητα αξιολογούνται, κατά βάση, μέσω θεμάτων πολλαπλών επιλογών και αντιστοίχισης

Περισσότερες πληροφορίες για την εκπαιδευτική μεθοδολογία μπορείτε να αντλήσετε εδώ.

Χρηστικές πληροφορίες προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Executive Education «ESG: Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων» ολοκληρώνεται σε 2 διδακτικές ενότητες, σε 4 συνολικά εβδομάδες.

Πιστοποιητικό

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος Executive Education «ESG: Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων» χορηγείται στους συμμετέχοντες Πιστοποιητικό Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες λαμβάνουν Πιστοποιητικό  από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΚΠΑ. Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ECVET), στο συγκεκριμένο πρόγραμμα αντιστοιχούν 3.2 μονάδες ECVET.

Περισσότερες πληροφορίες για τα Πιστοποιητικά που απονέμονται μπορείτε να δείτε εδώ.

Κόστος Προγράμματος

Το πρόγραμμα προσφέρεται δωρεάν στα στελέχη μελών του Ελληνο-Γερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου – AHK. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποστείλετε email στο m.kaframani@ahk.com.gr.

Εκπαιδευτικοί κύκλοι

Η έναρξη του  συγκεκριμένου προγράμματος έχει οριστεί για τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2024.

Αιτήσεις

Όσοι ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα Executive Education «ESG: Βιώσιμη ανάπτυξη επιχειρήσεων» θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή μέχρι τις 20/9/2024.

Πληροφορίες - Επικοινωνία

Για επιπρόσθετες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν:

Εκπαιδευτές

Καθηγητής
Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ EXECUTIVE EDUCATION

συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα

Σχετικά προγράμματα

Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη: 16 Σεπτεμβρίου 2024
Μέθοδος:

Σύγχρονη και Ασύγχρονη εξ αποστάσεως

Δήλωση συμμετοχής έως:
20 Σεπτεμβρίου 2024
Έναρξη προγράμματος:
23 Σεπτεμβρίου 2024
Δίδακτρα χωρίς έκπτωση:

-

Κατηγορίες
Κατηγορίες
Διάρκεια
Διάρκεια